Nota informativa sobre a Resolución do 22-05-2020 pola que se reinicia a actividade lectiva presencial

A os ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei Orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, dunha duración inferior a 2.000 horas, que se impartan no réxime ordinario, e por tanto que non contan con docencia presencial no centro educativo no próximo curso, seralles de aplicación o apartado 2.2.1, no que se refire a establecer un horario para a atención presencial do alumnado.