Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos

Publicadas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluidas correspondentes a cada sede do procedemento desagregadas por ciclo formativo, segundo a súa experiencia e a súa formación.

CIFP Ferrolterra

 
 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

 
CIFP Coroso

 
CIFP Politécnico de Santiago

 
CIFP Compostela

 
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

 
CIFP Someso

 
CIFP Paseo das Pontes

 
CIFP Politécnico de Lugo

 
CIFP Porta da Auga

 
CIFP A Farixa

 
CIFP Portovello

  
CIFP A Granxa

 
CIFP Manuel Antonio

  
CIFP A Xunqueira

 
CIFP Valentín Paz Andrade

 
CIFP Carlos Oroza