GaliciaSkills 2018. Competicións

Tecnoloxía do automóbil

Familias profesionais:
Transporte e mantemento de vehículos
Centros e alumnado participante:
CIFP As Mercedes, Marcos Seijo Fernández
CIFP Politécnico de Santiago, Mateo Rodríguez Rodríguez
IES As Mariñas, Brais Fernández Rocha
IES de Vilalonga, Adrián Muñiz Padín
IES Ordes, Jacobo Rosende González
Descrición da competición:

 

  • Proceso de medición e comprobación de compoñentes mecánicos, eléctricos e electrónicos do automóbil, determinando o seu estado de desgaste ou a súa viabilidade funcional
  • Proceso de mantemento de elementos mecánicos, eléctricos e electrónicos para conseguir un bo funcionamento e unha boa durabilidade dos complexos sistemas de seguridade activa e pasiva que equipan os vehículos automóbiles
  • Proceso de diagnose de avarías dos sistemas de inxección diésel e gasolina utilizando os equi-pamentos e os medios necesarios en función da reparación que se vaia realizar (equipamentos de diagnose, osciloscopio e utensilios específicos)
Xurado:
Presidente/a:
Javier Iglesia Anllo

Vogais:
Miguel Vilela González
José Manuel Carabel González
Miguel Ángel Teira Patiño
Rafael Domínguez Piñeiro
Óscar Fernández Meilán
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: