GaliciaSkills 2021. Competicións

Instalacións eléctricas

Sede e data de celebración: IES Politécnico de Vigo (Vigo), o día 08/10/2021
Horario da competición:

De 10:30 a 11:00. Recepción competidores, entrega de vestimenta e plan de proba, reparto de material e revisión de ferramentas e foto corporativa de grupo.

De 11:00 a 14:00. Desenvolvemento do módulo I da proba.

De 14:00 a 15:30. Xantar.

De 15:30 a 17:30. Desenvolvemento do módulo II da proba.

De 17:30 a 18:00. Probas de funcionamento.

De 18:00 a 18:35. Avaliación por parte do xurado e entrega de premios. 

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Centros e alumnado participante:
CIFP Politécnico de Santiago, Carlos Dafonte Rodríguez
CIFP Politécnico de Lugo, Antonio García Fernández
IES Politécnico de Vigo, Manuel Antonio Alonso Álvarez
IES Lois Peña Novo, Brais Pérez Vázquez
IES Macías o Namorado, Miguel Pousada Parente
Descrición da competición:

Deseño e montaxe dunha instalación eléctrica comercial e/ou industrial.

As persoas competidores realizarán os procesos de interpretación de planos, medicións, montaxes, cableamentos, programacións, verificacións e posta en marcha, cumprindo o regulamento electrotécnico de baixa tensión, e as normativas de risco eléctrico e de seguridade e hixiene no posto de traballo.

Xurado:
Presidente/a:
Rosa Martín Bejarano

Vogais:
Lidia Caamaño García
Ángel Iglesias Pérez
Miguel Rojas Ogaza
Moisés Nicolás Pereira Martínez
Manuel Vázquez Rodríguez
Medalla de ouro:
Manuel Antonio Alonso Álvarez
Titor/a: Moisés Nicolás Pereira Martínez
Centro: IES Politécnico de Vigo
Medalla de prata:
Miguel Pousada Parente
Titor/a: Manuel Vázquez Rodríguez
Centro: IES Macías o Namorado
Instalacións eléctricas
Instalacións eléctricas

Acceda á ficha das demais especialidades: