GaliciaSkills 2018. Competicións

Instalacións eléctricas

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Centros e alumnado participante:
CIFP Politécnico de Lugo, Iago Quiroga López
CIFP Politécnico de Santiago, Esteban Romero Liñares
IES Politécnico de Vigo, María Jesús Baña Castiñeira
Descrición da competición:

Deseño e montaxe dunha instalación eléctrica comercial e/ou industrial.

As persoas competidores realizarán os procesos de interpretación de planos, medicións, montaxes, cable-amentos, programacións, verificacións e posta en marcha, cumprindo o regulamento electrotécnico de baixa tensión, e as normativas de risco eléctrico e de seguridade e hixiene no posto de traballo.

Xurado:
Presidente/a:
Rosa Martín Bejarano

Vogais:
José Manuel González Domínguez
Cristina Rey Carballo
Miguel Rojas Ogaza
Empresas patrocinadoras:

Acceda á ficha das demais especialidades: