GaliciaSkills 2021. Competicións

Instalacións eléctricas

Sede e data de celebración: IES Politécnico de Vigo (Vigo), o día 08/10/2021
Horario da competición:

De 10:30 a 11:00. Recepción competidores, entrega de vestimenta e plan de proba, reparto de material e revisión de ferramentas e foto corporativa de grupo.

De 11:00 a 14:00. Desenvolvemento do módulo I da proba.

De 14:00 a 15:30. Xantar.

De 15:30 a 17:30. Desenvolvemento do módulo II da proba.

De 17:30 a 18:00. Probas de funcionamento.

De 18:00 a 18:35. Avaliación por parte do xurado e entrega de premios. 

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Centros e alumnado participante:
CIFP Politécnico de Lugo, Antonio García Fernández
CIFP Politécnico de Santiago, Carlos Dafonte Rodríguez
IES Lois Peña Novo, Brais Pérez Vázquez
IES Macías o Namorado, Miguel Pousada Parente
IES Politécnico de Vigo, Manuel Antonio Alonso Álvarez
Descrición da competición:

Deseño e montaxe dunha instalación eléctrica comercial e/ou industrial.

As persoas competidores realizarán os procesos de interpretación de planos, medicións, montaxes, cableamentos, programacións, verificacións e posta en marcha, cumprindo o regulamento electrotécnico de baixa tensión, e as normativas de risco eléctrico e de seguridade e hixiene no posto de traballo.

Xurado:
Presidente/a:
Rosa Martín Bejarano

Vogais:
Lidia Caamaño García
Ángel Iglesias Pérez
Miguel Rojas Ogaza
Moisés Nicolás Pereira Martínez
Manuel Vázquez Rodríguez
Medalla de ouro:
Manuel Antonio Alonso Álvarez
Titor/a: Moisés Nicolás Pereira Martínez
Centro: IES Politécnico de Vigo
Medalla de prata:
Miguel Pousada Parente
Titor/a: Manuel Vázquez Rodríguez
Centro: IES Macías o Namorado
Instalacións eléctricas
Instalacións eléctricas

Acceda á ficha das demais especialidades: