GaliciaSkills 2021. Competicións

Desenvolvemento web

Sede e data de celebración: IES San Clemente (Santiago de Compostela), o día 08/10/2021
Horario da competición:

De 9:00 a 9:30. Recepción das persoas participantes. Presentación e foto corporativa de grupo.

De 9:30 a 10:00. Introdución das probas e aclaración de dúbidas.

De 10:00 a 14:00. Primeira parte da proba.

De 14:00 a 16:00. Descanso para xantar.

De 16:00 a 18:30. Segunda parte da proba.

De 18:30 a 20:00. Corrección da proba por parte do xurado.

De 20:00 a 20:15. Entrega de premios.

Familias profesionais:
Informática e comunicacións
Centros e alumnado participante:
IES San Clemente, Santiago Andrade Ferreiro
IES Ramón Mª Aller Ulloa, Florindo González Doval
CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel, Lucía Serrano Pérez
Descrición da competición:

Crear sitios web interactivos que presenten un deseño adaptativo, accesible e usable, empregando tecnoloxías de deseño web.

Desenvolver aplicacións web realizando as tarefas de análise, deseño e implementación das funcionalidades requiridas pola aplicación, así como da base de datos da mesma. Empregarase un amplo abano de tecnoloxías de desenvolvemento web, tanto no lado cliente da aplicación como no lado servidor, ademais de tecnoloxías de bases de datos e de servidores web para o despregue da aplicación. Todo elo, con fin de optimizar a escalabilidade e a seguridade da aplicación construída.

Xurado:
Presidente/a:
Agustín Blanco Santos

Vogais:
Antonio Javier Lozano Formoso
Julio Mosquera González
Cristina Paris Brandariz
Medalla de ouro:
Santiago Andrade Ferreiro
Titor/a: Cristina París Brandariz
Centro: IES San Clemente
Medalla de prata:
Lucía Serrano Pérez
Titor/a: Julio Mosquera González
Centro: CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Desenvolvemento web
Desenvolvemento web
Desenvolvemento web

Acceda á ficha das demais especialidades: