Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2017.

Data de publicación29.03.2017

Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación das listaxes definitivas, que se deberá presentar nos lugares sinalados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 30 de marzo ao 29 de abril de 2017, ambos os dous incluídos.

Procedemento para presentar o recursos de alzada reclamación: Débese xerar unha solicitude de emenda ou reclamación no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>>, e posteriormente entregala nun rexistro ou por correo, segundo o establecido na normativa mencionada.

Nas listaxes definitivas figuran as persoas solicitantes agrupadas por ciclo formativo e unidade de competencia.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15024513 - CIFP Someso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

27006528 - As Mercedes

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente