SIFC03

 

SIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web

Ciclo formativo
Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIFC03
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en desenvolver, implantar e manter aplicacións web, con independencia do modelo empregado e utilizando tecnoloxías específicas, garantindo o acceso aos datos de xeito seguro e cumprindo os criterios de accesibilidade, usabilidade e calidade esixidos nos estándares establecidos.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas con este perfil profesional exercen a súa actividade en empresas ou entidades públicas ou privadas, por conta allea ou por conta propia, e desempeñan o seu traballo na área de desenvolvemento de aplicacións informáticas relacionadas con contornos web (intranet, extranet e internet).

 

Que ocupacións se desempeñan?
Programador/ora web; programador/ora multimedia; desenvolvedor/ora de aplicacións en contornos web.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0484 Bases de datos 187 7
MP0487 Contornos de desenvolvemento 107 4
MP0617 Formación e orientación laboral 107 4
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133 5
MP0485 Programación 240 9
MP0483 Sistemas informáticos 186 7
MP0615 Deseño de interfaces web 157 9
MP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente 157 9
MP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor 175 10
MP0614 Despregamento de aplicacións web 88 5
MP0618 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0619 Formación en centros de traballo 384
MP0616 Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web 26

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez 881960260
Coruña, A 15005270 CPR Afundación A Coruña 881963018
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Santiago de Compostela 15021482 IES San Clemente 881867501

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Monforte de Lemos 27015311 IES A Pinguela 982828051

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32008902 CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel 988788470

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Lalín 36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa 986780114
Neves, As 36019402 IES Pazo da Mercé 886110110
Vigo 36018173 IES de Teis 886120464
Vilagarcía de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor 986512311

Réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial. Curso 2023-2024.

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez 881960260

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Chantada 27003175 IES Val do Asma 982870236

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36018173 IES de Teis 886120464
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).