36024461

36024461 - IES Audiovisual de Vigo

886111152 ies.audiovisual.vigo@edu.xunta.es
886111162 IES Audiovisual de Vigo
Latitude: 42.226104
Lonxitude: -8.751868
Rúa Eduardo Cabel s/n

36208, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
ZMP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos
ZMP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
ZMP0912 Formación e orientación laboral
ZMP0908 Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos
ZMP0909 Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos
ZSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe
ZMP1162 Control da iluminación
ZMP1161 Luminotecnia
ZMP1170 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1160 Proxectos de iluminación
ZSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos
ZMP1104 Comunicación e expresión sonora
ZMP1103 Electroacústica
ZMP1106 Formación e orientación laboral
ZMP1097 Instalacións de son
ZMP1096 Planificación de proxectos de son
ZMP1098 Son para audiovisuais
ZMP1101 Axustes de sistemas de sonorización
ZMP1099 Control de son en directo
ZMP1107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1100 Gravación en estudio
ZMP1102 Posprodución de son