36024461

36024461 - CIFP Audiovisual de Vigo

886111152 ies.audiovisual.vigo@edu.xunta.gal
886111162 CIFP Audiovisual de Vigo
Latitude: 42.226104
Lonxitude: -8.751868
Rúa Eduardo Cabel s/n

36208, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0923 Formación e orientación laboral
ZMP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0924 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio
ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
ZMP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
ZMP0904 Planificación da realización en televisión
ZMP0908 Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos
ZMP0913 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0905 Procesos de realización en televisión
ZMP0909 Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos
ZSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe
ZMP1162 Control da iluminación
ZMP1159 Toma de imaxe audiovisual
ZMP1164 Toma fotográfica
ZMP1166 Procesos finais fotográficos
ZMP1163 Proxectos fotográficos
ZMP1165 Tratamento fotográfico dixital
ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
ZMP0912 Formación e orientación laboral
ZMP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
ZMP0906 Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais
ZMP0902 Planificación da realización en cine e vídeo
ZMP0904 Planificación da realización en televisión
ZMP0908 Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos
ZSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos
ZMP1104 Comunicación e expresión sonora
ZMP1103 Electroacústica
ZMP1106 Formación e orientación laboral
ZMP1097 Instalacións de son
ZMP1096 Planificación de proxectos de son
ZMP1098 Son para audiovisuais
ZMP1101 Axustes de sistemas de sonorización
ZMP1099 Control de son en directo
ZMP1107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1100 Gravación en estudio
ZMP1102 Posprodución de son