36019566

36019566 - IES de Chapela

886110610 ies.chapela@edu.xunta.gal
886110623 IES de Chapela
Latitude: 42.266742
Lonxitude: -8.667596
Avenida Redondela s/n

36320, Redondela
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos
ZMP0099 Disposición e venda de produtos
ZMP0106 Formación e orientación laboral
ZMP0104 Formulación maxistral
ZMP0103 Operacións básicas de laboratorio
ZMP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos
ZMP0107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0100 Oficina de farmacia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0105 Promoción da saúde
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZS19003 Dietética
ZCS0436 Alimentación equilibrada
ZCS0446 Control alimentario
ZCS0456 Fisiopatoloxía aplicada á dietética
ZCS0FOL Formación e orientación laboral
ZCS0630 Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de dietética
ZCS0RCT Relacións no contorno de traballo
ZCS0452 Dietoterapia
ZCS0453 Educación sanitaria e promoción da saúde
ZCS0478 Microbioloxía e hixiene alimentaria
ZCS0497 Proxecto integrado
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZSSSC02 Integración social
ZMP0339 Atención ás unidades de convivencia
ZMP0337 Contexto da intervención social
ZMP0346 Formación e orientación laboral
ZMP0338 Inserción sociolaboral
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP0342 Promoción da autonomía persoal
ZMP0341 Apoio á intervención educativa
ZMP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0340 Mediación comunitaria
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación