36019475

36019475 - IES de Rodeira

986303933 ies.rodeira@edu.xunta.gal
986303954 IES de Rodeira
Latitude: 42.262979
Lonxitude: -8.771172
Avda. de Ourense, s/n

36940, Cangas
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBADG11 Servizos administrativos
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Ciclos de grao superior
CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés profesional
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0656 Simulación empresarial
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0559 Formación e orientación laboral
ZMP0552 Sistemas informáticos e redes locais
ZMP0555 Redes telemáticas
ZMP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web