36019475

36019475 - IES de Rodeira

986303933 ies.rodeira@edu.xunta.es
986303954 IES de Rodeira
Latitude: 42.262979
Lonxitude: -8.771172
Avda. de Ourense, s/n

36940, Cangas
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBADG01 Servizos administrativos
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Ciclos de grao superior
CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0656 Simulación empresarial
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZMP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos