36019475

36019475 - IES de Rodeira

986303933 ies.rodeira@edu.xunta.gal
986303954 IES de Rodeira
Latitude: 42.262979
Lonxitude: -8.771172
Avda. de Ourense, s/n

36940, Cangas
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBADG11 Servizos administrativos
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Ciclos de grao superior
CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora