36011579

36011579 - IES A Guía

886111003 ies.guia@edu.xunta.es
886111013 IES A Guía
Latitude: 42.253679
Lonxitude: -8.698948
Avenida Dona Fermina 1

36207, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBCOM01 Servizos comerciais
Ciclos de grao medio
CMCOM01 Actividades comerciais
Ciclos de grao superior
CSAFD02 Acondicionamento físico
CSCOM02 Comercio internacional
CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais
CSCOM04 Márketing e publicidade
ZSCOM01 Transporte e loxística
ZMP0624 Comercialización do transporte e a loxística
ZMP0631 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0622 Transporte internacional de mercadorías
ZMP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
ZMP0623 Xestión económica e financeira da empresa
ZMP0625 Loxística de almacenamento
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0629 Organización do transporte de mercadorías
ZMP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
ZMP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística