32015050

32015050 - CIFP A Farixa

988783012 cifp.farixa@edu.xunta.gal
988783024 CIFP A Farixa
Latitude: 42.323200
Lonxitude: -7.868200
Rúa Finca Farixa, s/n (Mariñamansa)

32005, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZMP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0555 Redes telemáticas
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
ZMP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións
ZSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos
ZMP0383 Destinos turísticos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0401 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0384 Recursos turísticos