15027800

15027800 - CIFP Imaxe e Son

981173181 cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal
981134224 CIFP Imaxe e Son
Latitude: 43.338198
Lonxitude: -8.413842
Rúa Someso 6

15008, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
ZMP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos
ZMP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio
ZSIMS02 Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos
ZMP0906 Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais
ZMP0902 Planificación da realización en cine e vídeo
ZMP0903 Procesos de realización en cine e vídeo
ZSIMS03 Animacións 3D, xogos e contornos interactivos
ZMP1087 Animación de elementos 2D e 3D
ZMP1088 Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D
ZSIMS04 Son para audiovisuais e espectáculos
ZMP1096 Planificación de proxectos de son
ZMP1098 Son para audiovisuais
ZMP1102 Posprodución de son
ZSIMS05 Iluminación, captación e tratamento de imaxe
ZMP1164 Toma fotográfica
ZMP1166 Procesos finais fotográficos
ZMP1163 Proxectos fotográficos
ZMP1165 Tratamento fotográfico dixital
ZSIMS01 Produción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0923 Formación e orientación laboral
ZMP0910 Medios técnicos audiovisuais e escénicos
ZMP0915 Planificación de proxectos audiovisuais
ZMP0918 Planificación de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0920 Recursos expresivos audiovisuais e escénicos
ZMP0921 Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos
ZMP0924 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0916 Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia
ZMP0919 Xestión de proxectos de espectáculos e eventos
ZMP0917 Xestión de proxectos de televisión e radio