Benvida

 

A información actualizada deste centro pode atoparse na nova páxina web:

http://www.edu.xunta.es/web/cfrcoruna/

O Centro de Formación e Recursos da Coruña é un órgano, dependente do servizo de Formación do Profesorado
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que ten como obxectivos a formación permanente do profesorado,
o intercambio de experiencias e reflexión sobre os procesos educativos
xunto coa  dinamización pedagóxica dos centros como elementos vertebradores do sistema educativo.


 

Este Centro desenvolve a súa actividade de forma coherente cos plans de formación que demanda
o sistema educativo e coas necesidades de actualización pedagóxica e científica sentidas e manifestadas polos docentes.

 

O Centro de Formación e Recursos da Coruña debe estar vencellado aos centros educativos do seu ámbito territorial.
É responsabilidade de todos conseguir que este centro sexa un lugar de colaboración, contribuíndo a consolidar o labor docente entendido
non como un simple traballo illado na aula senón como unha actividade máis complexa e creativa, que desenvolve e adapta os currícula ao contexto socio-educativo.