Skip to Content

BLOG BIBLIOTECA

 

ADMISIÓN 21/22

Información ás familias

Adxuntamos a información máis destacada para o comezo do novo curso 2021 - 2022.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 20-21

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E FONDO SOLIDARIO

 

INFORMAMOSa todas as familias que segundo a “ORDE do 12 de maio de 2020” pola que se regula  a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso 2020/21, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes.

TIPOS DE AXUDAS

Ø 

FONDO SOLIDARIO : Para  3º,4º,5º e 6º de EP.

Ø 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO: 1º e 2º de EP

Ø 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR: 1º,2º,3º,4º,5ºe 6ºde EP

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:  ata o 19 de xuño.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

1.Modelo de instancia: ANEXO I , e ANEXO II desta orde, que se pode recoller na secretaria do centro onde estea matriculado para o curso 2020/21, ou tamén se poden descargar en formato PDF en https://sede.xunta.es, poñendo no buscador ED 330B

2.Fotocopia do Libro de Familia. No caso de non telo ou se a situación familiar non coincide co libro a 31 de decembro de 2018, deberán acreditarse os membros da unidade familiar presentando os documentos tales como sentenza xudicial de separación ou divorcio, e/ou convenio regulador onde conste  a custodia do causante, certificado ou volante de convivencia, informe dos servizos sociais ou órgano equivalente  do concello de residencia que acredite a situación familiar.

 

3.No caso de discapacidade dalgún dos membros da familia deberá acompañar copia compulsada do certificado do grao de minusvalía, certificado da Seguridade Social da pensión de incapacidade, documento da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación retiro ou incapacidade ou inutilidade.

4.No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar, deberá aportar documento acreditativo

5. Copia do DNI/NIE só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade.

RENDA PERCÁPITA FAMILIAR

Calcularase sobre a renda do 2018.

Para o cálculo da renda sumarase os recadros 460 e 435 de todos os membros  da unidade familiar que presentasen declaración, despois dividirase o total obtido entre o número de membros da unidade familiar computables  a estes efectos. Se esta cantidade fora superior a 10.000 euros non se terá dereito a esta axuda.

Membros computables da unidade familiar:

  1. Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.
  2. Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados.
  3. Os fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada
  4. Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar.
  5. A persoa proxenitora separada legalmente ou divorciada, cando haxa custodia compartida.
  6. A persoa que, por novo matrimonio ou convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior

Non terá a consideración de membro computable:

a)a persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

b) o agresor nos casos de violencia de xénero.

PROCEDEMENTO: Tanto para  as  axudas dos libros, material ou para o fondopoden facelo

  

Directamente por sede electrónica coa aplicación FONDOLIBROS premendo no enlace http://www.edu.xunta.es/fondolibros/ ou ben;

 

  

De xeito presencial no colexio para o cal, pregamos que impriman os anexos I e II que se farán chegar ás familias polos correos electrónicos e polo wathsaap e en último caso poderán recollelo no colexio previa cita ou  ben o descarguen na paxina citada https://sede.xunta.es. Nese caso deben traelo cuberto os que así o decidan por cuestións 

  

organizativas  do centro pregamos a entreguen o día 5 de xuño de 09:00 a 10:30. Máis adiante marcaremos unhas datas para a recollida dos vales de material e a axuda de libros.

Para a concesión do fondo sairán unhas listas provisionais o 10 de xullo e outras definitivas o 20 de xullo.

A recollida dos libros do fondo deste curso que finaliza, farémola nas datas e forma que indicaremos proximamente e os do vindeiro curso entregaranse en setembro a cada alumno.

AXUDAS PARA O MATERIAL ESCOLAR

Coa renda per cápita igual ou inferior a 6000€ o importe da axuda do vale para material escolar é de 50 €.

 

AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTOS E FONDO SOLIDARIO

Coa renda per cápita igual ou inferior a 6.000  axuda de 210 € e dereito a 6 libros do fondo

Coa renda per cápita superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 € é de 90€ e dereito a 4 libros do fondo.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut