PROTOCOLOS RELACIONADOS COA COVID-19

PREMEDE SOBRE O ENLACE PARA ACCEDER AOS DOCUMENTOS:

ANEXO V: PROTOCOLO

PLAN DE ACOLLIDA

PLAN DE CONTINXENCIA

 

Lembrade que calquera dúbida relacionada con esta temática, ou suxerencia, podedes achegarnola a través do correo electrónico do centro.

INFORMACIÓN DE MEDIDAS DE HIXIENE E PROTECCIÓN COVID-19

 

VÍDEO HIXIENE DAS MANS

ERROS MÁIS FRECUENTES NO EMPREGO DA MÁSCARA

 

 

 

 

 

COMO PROTEXER AOS NENOS E NENAS FRONTE AO CORONAVIRUS

 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO 2020/2021

 

PREME NA IMAXE OU NO ADXUNTO PARA CONSULTAR O CALENDARIO ESCOLAR DO PRESENTE CURSO.

 

ADEMAIS DOS DÍAS NON LECTIVOS DO CALENDARIO OFICIAL,TAMÉN SERÁN NON LECTIVOS:

O DÍA 11 DE NOVEMBRO(festivo local)

E O DÍA 18 DE MAIO (elixido polo centro)

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA PARA O COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-2021

 Deberá presentarse o Anexo II: Modelo de autodeclaración e especificacións. (Premer no seguinte enlace ou descargar o adxunto)

ENLACE

INSTRUCCIÓNS PARA CUBRIR CORRECTAMENTE O ANEXO II MODELO DE AUTODECLARACIÓN:

A renda neta per cápita familiar obterase como resultado de realizar os seguintes cálculos en base á declaración da renda do exercicio 2019:

1. Sumarase a base impoñible xeral coa base impoñible do aforro.

2. Deste resultado restarase a cota líquida resultante da autoliquidación.

Segundo isto, a renda familiar para os efectos da autodeclaración é o resultado da facer as seguintes operacións coa declaración do IRPF:

casiña 435 + casiña 460 – casiña 595

O resultado obtido dividirase polo número de membros que forman parte da unidade familiar.

O concepto de unidade familiar será o definido na normativa do IRPF.

 

Quen forma parte da unidade familiar

1. No caso de matrimonio, a unidade familiar está integrada polos cónxuxes non separados legalmente e:

a) Os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentemente destes.

b) Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

2. En ausencia de matrimonio ou nos casos de separación legal, a unidade familiar está integrada polo pai ou pola nai e a totalidade dos fillos que convivan co pai ou coa nai e reúnan os requisitos da modalidade anterior.

 

Aclaracións para determinar correctamente a renda anual familiar

Para determinar a renda anual familiar hai que sumar as rendas obtidas por todas as persoas que integran a unidade familiar. Nesta operación poden presentarse varias situacións:

1. Unidades familiares nas que ambos cónxuxes, ou calquera outro integrante dela, perciben rendas e teñen a obriga de presentar a declaración anual do IRPF. Neste caso, o importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, que se obterán de cada declaración, se foron presentadas individualmente -que é o habitual- ou ben, da declaración conxunta.

2. Unidades familiares nas que ambos cónxuxes perciben rendas pero só un deles ten a obriga de presentar a declaración. Neste caso, a obtención do importe da renda familiar resultará das sumas e restas das casiñas indicadas, para o membro da unidade que presentase declaración do IRPF máis o importe que resulte para o outro integrante da unidade familiar que non presentou declaración do IRPF, segundo os seus datos fiscais que deberá para realizar o cálculo dos seus ingresos, sumar os importes das casiñas 0003 (retribucións dinerarias) e 0027 (intereses) e restar os importes das casiñas 0013 (cotizacións seguridade social), 0596 (retencións procedentes do traballo) e 0597 (retencións procedentes do capital mobiliario).

3. Cando ambos cónxuxes perciban rendas pero non teñan a obriga de presentar declaración da renda ou ben cando o cónxuxe ou os cónxuxes non perciban renda ningunha suxeita a tributación do IRPF. Nestes supostos, os interesados deberán consignar os seus datos fiscais do mesmo xeito que no especificado no apartado anterior para os membros que non presentase declaración do IRPF.

Distribuir contido