Curso escolar 2021-2022

 

CAMBIOS NO PROTOCOLO COVID

 

Estimadas familias,

Informámosvos de que, desde hoxe, día 14 de xaneiro, entra en vigor o novo protocolo COVID con cambios respecto ao anterior. Destacamos a continuación os aspectos principais a ter en conta:

1. As persoas da comunidade educativa que sexan caso confirmado deberán permanecer 7 días en illamento. Pasado este tempo, e sempre que non tivera síntomas durante cando menos os 3 últimos días, poderá incorporarse ao centro, mantendo unha vixilancia activa (extremando as precaucións) sobre a aparición de posibles síntomas ata completar polo menos 10 días desde o inicio do illamento.

 2. O alumnado con síntomas (febre maior de 37,5ºC, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, cansazo, dor muscular, falta de olfacto, falta de gusto, diarrea) non pode asistir ao centro e terá que poñerse en contacto ca/o súa/seu pediatr

   3. No caso de haber entre 1 e 4 casos positivos na aula, comedor, Plan Madruga... avisarase ao resto do alumnado dese grupo, mediante unha mensaxe a través da aplicación AbalarMóbil, para que extreme as precaucións (reducir interaccións sociais e evitar o contacto con persoas vulnerables) pero non terán que gardar corentena a non ser que se indique o contrario polas autoridades sanitarias.

 4.  Se hai 5 ou máis casos positivos de infección activa nun grupo seguiranse as pautas xerais para a determinación das corentenas dos contactos estreitos. Esta corentena será de 7 días desde o inicio de síntomas do último caso confirmado (sempre que non se desenvolvan síntomas durante este período).

 5.    No caso do alumnado que conviva cun caso positivo na súa casa seguiranse as instrucións das autoridades sanitarias.

 

 

 

 

 

RESERVA DE PRAZA PARA O CURSO 2022/2023

Xa está aberto o prazo para que o alumnado de 6º de Educación Primaria poida reservar praza no noso centro adscrito, o IES A PARALAIA.

O prazo de presentación de solicitudes vai dende o 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.

As solicitudes poderán presentarse a través dalgunha das seguintes opcións:

 1. Aplicación ADMISIONALUMNADO:

           Solicitudes> Reserva>Crear

Para esta opción, será necesario cubrir a solicitude na aplicación, descargala, asinala e entregala no noso centro. 

2. Formato papel: o alumnado poderá recoller no colexio o Anexo para cumprimentar na casa e entregalo de volta.

3. Sede electrónica: para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital.

 

 

 

 

 NESTE NADAL...

ANIMÁDEVOS A PARTICIPAR!

 

 

PROCEDEMENTO ED330E:

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS (CURSO 2021/2022)

 

ORDE do 28 de outubro de 2021 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería, así como en centros privados concertados, no curso 2021/22 (código de procedemento ED330E).

 

ALUMNADO DESTINATARIO:

Alumnado matriculado en educación primaria.

Non ten que presentar solicitude: o alumnado benefIciario da axuda de material escolar no curso 2021-2022.

Ten que presentar solicitude: o alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2021-2022 que cumpra algunha das seguintes condicións:

  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €
  • Alumnado matriculado en educación especial.
  • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída.

 2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

 3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) e a documentación complementaria requerida tal e como contempla o artigo 9 da orde. Os anexos están dispoñibles:

  a) No centro docente.

  b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal

PRAZO PARA PRESENTAR SOLICITUDES

10 días hábiles a partir do seguinte á publicación no Diario Oficial de Galicia, é dicir, do 15 ao 26 de novembro de 2021.

 

 

 

 Calendario Eleccións Consello Escolar 2021/2022

 

 

Calendario escolar 2021/2022 

PRAZOS FONDO LIBROS CONVOCATORIA CURSO 21-22

LIBROS DE TEXTO CURSO 21-22

 

 

AXUDAS LIBROS E MATERIAL CURSO 2021-2022 

PRAZO : 21 DE MAIO  AO 22 DE XUÑO

Informamos que no DOG 20 de maio de 2021, publícase:

Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/2022.

 Obrigas das persoas beneficiarias

 • Devolver os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do   curso 2020/2021. (1º e 2º de Ed. Primaria quedan excluídos)
 • Conservar en bo estado os libros de texto recibido no fondo solidario no curso escolar 2020/21 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

 Solicitudes

 • Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado
 • A SOLICITUDE SERÁ ÚNICA PARA TODOS OS FILLOS/AS QUE ESTEAN ADMITIDOS NO MESMO CENTRO PARA O CURSO 2021/22. Nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso.

 

As solicitudes deberán presentarse PREFERENTEMENTE por vía electrónica no formulario normalizado (ANEXOS I e II) dispoñibles na aplicación informática "FONDOLIBROS"

Poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e Chave365.

Opcionalmente, poderanse facer de xeito presencial no centro. Pregamos acudan ao centro con toda a documentación xa cuberta, para minimizar as situacións de risco.

 

Máis información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

 

 PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS

A listaxe definitiva do novo alumnado atópase publicada no taboleiro de anuncios do centro.

 PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS

A listaxe provisional do novo alumnado atópase publicada no taboleiro de anuncios do centro.

RESOLUCIÓN ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

  Todas as solicitudes de reserva de praza presentadas no procedemento de admisión foron admitidas.


ADMISIÓN NOVO ALUMNADO

 Procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021-2022.

                O novo alumnado que desexe comezar os seus estudos no CEIP SEARA deberá presentar neste centro, ou a través da aplicación "admisión alumnado", a súa solicitude de admisión DOCUMENTO ED550B xunto á fotocopia do libro de familia, o DNI dos proxenitores e o certificado de empadroamento. 

DOCUMENTO ED550B (GALEGO)

 

DOCUMENTO ED550B (CASTELÁN)

 

O prazo de presentación vai dende o 1 ao 22 de marzo inclusive.

Prema na seguinte ligazón para máis información:

 https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/Axuda.action

 

PRAZOS

 

DO 1 AO 22 DE MARZO DO 2021

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 

DO 22 DE MARZO AO 3 DE ABRIL DO 2021

 

DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS MÉRITOS ALEGADOS PARA A APLICACIÓN DOS CRITERIOS DE ADMISIÓN DO ALUMNADO

  (NO CASO DE HABER MÁIS  SOLICITUDES QUE  PRAZAS)

 

ANTES DO 25 DE ABRIL DO 2021

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS

 

DO 26 DE ABRIL AO 2 DE MAIO DO 2021

 

PRAZO DE RECLAMACIÓNS

 

ANTES DO 15 DE MAIO DO 2021

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE PERSOAS ADMITIDAS E NON ADMITIDAS

 

 UN  MES A PARTIR DA PUBLICACIÓN

 

 PRAZO DE RECLAMACIÓNS

 

DO 20 AO 30 DE XUÑO DO 2021

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA EN EDUCACIÓN  INFANTIL E PRIMARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRAZAS OFERTADAS PARA O VINDEIRO CURSO ESCOLAR 2021 -2022

 

 

PRAZAS VACANTES

 

4º E. INFANTIL

 

22 + 3 NEAE

 

 

5º E. INFANTIL

 

15

 

6º E. INFANTIL

 

9

 

1º E. PRIMARIA

 

22 + 3 NEAE

 

2º E. PRIMARIA

 

0

 

3º E. PRIMARIA

 

3

 

4º E. PRIMARIA

 

3

 

5º E. PRIMARIA

 

9

 

6º E. PRIMARIA

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTROS ADSCRITOS

E.E.I. DE BERDUCEDO ESTÁ ADSCRITA AO CEIP SEARA

C.E.I.P. SEARA ESTÁ ADSCRITO AO IES PLURILINGÜE A PARALAIA

 

A ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO É A ZONA DELIMITADA POR:

PEIRAO DE PASAXEIROS

RÚA RAMÓN CABANILLAS

RÚA CONCEPCIÓN ARENAL

RÚA MÉNDEZ NÚÑEZ

SABACEDA

BROULLÓN

PARADELA

A MARRÚA

O REDONDO

O ROSAL

 

SERVIZOS OFERTADOS

 • TRANSPORTE ESCOLAR

DECRETO 160/1988, de 9 de xuño, polo que se regula a prestación dosservizos de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia

DECRETO 65/2014, de 28 de maio, polo que se modifica o Decreto160/1988, de 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servizos detransporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta deGalicia.

 • COMEDOR ESCOLAR

DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da  Consellería con competencias en materiade educación.

 • PLAN MADRUGA

Xestionado pola Federación de ANPAS de Moaña.

Horario: 07:00h - 09:15h

 

XORNADAS DE "PORTAS ABERTAS"

 

ADMISIÓN NOVO ALUMNADO (CURSO 2021-2022)

 Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2021-2022.

                O alumnado de 6º de Educación Primaria que pretenda continuar estudos no IES A PARALAIA deberá presentar neste centro, ou a través da aplicación "admisión alumnado", a súa solicitude (anexos I e I bis).

O prazo de presentación vai dende o 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro ámbolos dous incluídos.

 Prema na seguinte ligazón para máis información:

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849

 

ANEXO I

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_i_g.pdf

ANEXO I bis

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_i_bis_g.pdf

 

PRAZOS

Do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro

Reserva de praza

Antes do 1 de marzo

Publicación de postos escolares vacantes

Do 1 ao 22 de marzo

Presentación da solicitude de admisión

Antes do 25 de abril

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Do 20 ao 30 de xuño

Formalización de matrícula en Educación Infantil e Primaria

 

Do 25 de xuño ao 10 de xullo

Formalización de matrícula do alumnado de SEXTO DE PRIMARIA no curso 2020-2021 no IES escollido.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

PROCEDEMENTO ED330E : DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedementode distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria,educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos..,

ALUMNADO DESTINATARIO:

Alumnado matriculado en educación primaria.

- Non ten que presentar solicitude:

O alumnado benefIciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

- Ten que presentar solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

 • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €

 • Alumnado matriculado en educación especial.

 • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

FORMA DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE:

Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a . Deberase entregar:

- ANEXO I debidamente cuberto.

- Documentación xustificativa en caso de que o solicitante se negue á comprobación de datos.

PRAZO:

10 días hábiles a partr do seguinte á publicación no Diario Ofcial de Galica, é dicir, do 16 ao 27 de novembro de 2020.

COMPROBACIÓN DE DATOS:

Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se opoña á súa consulta:

a) DNI ou NIE da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar.

b) DNI ou NIE da persoa representante do/a solicitante.

c) Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta desta, o certificado tributario de imputacións no exercicio 2018, da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar, se é o caso.

Consultaranse ademais os seguintes datos cando a persoa interesada faga constar na solicitude que lle é de aplicación a circunstancia que acredita o documento correspondente:

d) Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia, da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar, se é o caso.

e) Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invali-dez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ou superior ao 33 %), da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar, se é o caso.En ambos os casos, a data de referencia é o 31 de decembro de 2018.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.

 

 

PLAN DE ACOLLIDA

PLAN DE ADAPTACIÓN

PLAN DE CONTINXENCIA

2020 / 2021 

 

 

ENTRADAS E SAÍDAS

 

 

 

  CURSO 2020 – 2021

 

ESTIMADAS FAMILIAS:

A próxima semana dará comezo o curso escolar para o alumnado de Educación Infantil e Primaria.

Seguindo a Resolución do 1 de setembro de 2020 a incorporación do alumnado será gradual.

O día 10 de setembro (xoves) incorporarse ao centro o alumnado de 4º de Educación Infantil, 5º de Educación Infantil, 1º, 2º e 3º de Educación Primaria.

 

O día 11 de setembro (venres) incorporarase ao centro o alumnado de 6º de Educación Infantil, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

 

 

REUNIÓNS INFORMATIVAS

 

Convocamos ás familias a unha reunión informativa sobre as medidas adoptadas polo centro dada a nova situación sanitaria. As reunións terán lugar en distintos espazos do centro e nas seguintes horas e datas:

 

 

 

CURSO

 

DATA

 

HORA

 

LUGAR

 

4º E.INFANTIL

(3 ANOS)

 

VENRES, 4 DE SETEMBRO

 

10:00H

 

AULA DE MÚSICA

 

5º E.INFANTIL

(4 ANOS)

 

 

LUNS, 7 DE SETEMBRO

 

09:30

 

EDIFICIO DE INFANTIL

 

6º E.INFANTIL

(5 ANOS)

 

 

LUNS, 7 DE SETEMBRO

 

11:00

 

XIMNASIO

 

1º E. PRIMARIA

 

 

LUNS, 7 DE SETEMBRO

 

 

12:30

 

XIMNASIO

 

2º E. PRIMARIA

 

 

 MARTES, 8 DE SETEMBRO

 

 

 09:30

 

 XIMNASIO

 

3º E. PRIMARIA

 

 

 

 MARTES, 8 DE SETEMBRO

 

 11:00

 

 AULA DE 3º

 

4º E. PRIMARIA

 

 

 

 MARTES, 8 DE SETEMBRO

 

 12:30

 

 AULA DE 4º

 

5º E. PRIMARIA

A E B

 

 

 LUNS, 7 DE SETEMBRO

 

 09:30

 

 XIMNASIO

 

6º E. PRIMARIA

A

 

 

 MARTES, 8 DE SETEMBRO

 

 11:00

 

 AULA 6ºA

 

6º E. PRIMARIA

B

 

 

 MARTES, 8 DE SETEMBRO

 

 12:30

 

 AULA 6ºB

 

Rogamos que acuda unha soa persoa en representación de cada familia. As persoas que accedan ao centro o farán coas medidas de protección axeitadas (obrigatorio uso de máscara), e deberá respectar as recomendacións de seguridade que se lle indiquen unha vez no centro.

Un saúdo,

A Dirección. 

 

 

RECOLLIDA DE CHEQUES DE LIBROS E

MATERIAL ESCOLAR 2020 - 2021

DATAS : XOVES 27 E VENRES 28 DE AGOSTO DE 2020.

HORARIO: DE 10:00 H A 13:00 H 

 As familias de 1º e 2º  de E.P.  ás que lles corresponde  axuda do fondo de libros, poden pasar polo centro a recoller os cheques para mercar os libros  do curso correspondente e o material escolar. 

As familias de 3º, 4º, 5º e 6º de E.P. ás que lle corresponde axuda de fondo de libros, poden pasar polo centro a recoller os cheques para mercar material escolar do curso correspondente.

Recordamos que o listado do material escolar será entregado polas titoras e titores no mes de setembro.

 

 

LISTAXE DEFINITIVA FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

( ALUMNADO DE 3º A 6º)

Publicados no taboleiro de anuncios da escola  a listaxe definitiva de libros concedidos correspondentes ao fondo solidario de libros de texto.

Ás familias que teñen dereito a cinco ou seis libros tamén lle corresponde vale de material. Estes serán entregados a partir do   1 de setembro.

 

 

LISTAXE PROVISIONAL FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

( ALUMNADO DE 3º A 6º)

Publicados no taboleiro de anuncios da escola  a listaxe provisional.

 

 

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA NOVO ALUMNADO

CURSO 2020-2021

Prazo de entrega : 1 de xullo ao 10 de xullo.

Ábrese o prazo para formalizar a matrícula para o novo alumnado no vindeiro curso 2020-2021.

 

Documentación necesaria (a recoller no centro) :

 • Impreso formalización de matrícula ( Anexo III - 1)
 • Impreso de autorizacións uso de imaxes e comunicacións.
 • Impreso autorizacións saídas dentro da localidade.
 • Cuestionario sobre a lingua materna.
 • Solicitude de uso de comedor.
 • Solicitude de uso do transporte escolar.

 

Outra documentación  a aportar polas familias do novo alumnado:

 • Informe médico asinado polo/a pediatra.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.
 • Fotocopia da folla sanitaria das vacinas.
 • Catro fotos de carnet do alumno/a  co nome por detrás.

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR  2020-2021

Prazo de entrega : 25 de xuño ao 3 de xullo.

 

Ábrese o prazo para solicitar praza no transporte escolar .

Documentación a entregar preferiblemente por correo electrónico :

ceip.seara@edu.xunta.gal

 

Documento único: Solicitude uso de transporte escolar 2020-2021

 No caso de non poder entregar a documentación vía online pódense recoller os impresos e entregalos cubertos no centro.

 

COMEDOR ESCOLAR  2020-2021

 Ábrese o prazo para solicitar praza no comedor escolar.

Prazo de entrega : 25 de xuño ao 3 de xullo.

 

Documentación a entregar preferiblemente  por correo electrónico:

ceip.seara@edu.xunta.gal

 

      Documento 1 : Solicitude de uso de comedor 2020-2021

Documento 2 : Autodeclaración comedor 2020-2021

 

No caso de non poder entregar a documentación vía online pódense recoller  os impresos e entregalos cubertos no centro. 

 

 

LISTAXE DE LIBROS DE LIBROS  2020-2021

A normativa vixente esixe o cambio dos libros de 3º e 5º de E.P.

 

 

AVISO FONDO DE LIBROS (ALUMNADO DE 3º, 4º, 5º E 6º Educación Primaria)

DO 15 AO 19 DE XUÑO as familias deberán entregar no centro os libros en préstamo correspondente ao curso 2019 – 2020 no seguinte horario:

 

DÍA 15 DE XUÑO . DE 10 - 13: 30 FAMILIAS DE TERCEIRO DE PRIMARIA

DÍA 16 DE XUÑO . DE 10 - 13:30 FAMILIAS DE CUARTO DE PRIMARIA ( A e B)

DÍA 17 DE XUÑO. DE 10 – 13:30 FAMILIAS DE QUINTO DE PRIMARIA ( A e B)

DÍA 18 DE XUÑO. DE 10 - 13:30 FAMILIAS DE SEXTO DE PRIMARIA

 

( Os libros deberán entregarse nunha bolsa pechada co nome do alumno/a no exterior)

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO 2020 / 2021

A DIRECCIÓN INFORMA , QUE ESTÁN ADMITIDOS TODOS OS ALUMNOS E ALUMNAS QUE SOLICITARON PRAZA PARA O VINDEIRO CURSO ESCOLAR 2020/2021.

RECORDAMOS QUE O PRAZO PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA SERÁ DO 1 AO 10 DE XULLO.

 

 

 

AXUDAS LIBROS E MATERIAL CURSO 2020-2021

PRAZO : 20 DE MAIO  AO 19 DE XUÑO

Informamos que no DOG do martes 19 de maio de 2020, publícase:

Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 ( Código de procedemento ED330B).

 

No noso centro, con carácter xeral: (ver a convocatoria para outras casuísticas máis específicas)

OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS:

 

 • Devolver os libros de texto e/ou material reutilizable adquirido coas axudas do   curso 2019/2020. (1º e 2º de Ed. Primaria quedan excluídos)
 • Conservar en bo estado os libros de texto recibido no fondo solidario no curso escolar 2020/21 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.

 

SOLICITUDES

 • Poderán presentar solicitudes os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado.

                                                                                          

 • A SOLICITUDE SERÁ ÚNICA PARA TODOS OS FILLOS/AS QUE ESTEAN ADMITIDOS NO MESMO CENTRO PARA O CURSO 2020/21. Nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso.

 

 • As solicitudes deberán presentarse PREFERENTEMENTE por vía electrónica no formulario normalizado (ANEXOS I e II) dispoñibles na aplicación informática"FONDOLIBROS"

 

 • Opcionalmente, poderanse facer de xeito presencial no centro. Pregamos acudan ao centro con toda a documentación xa cuberta, para minimizar as situación de risco.

 

As persoas que accedan ao centro o farán coas medidas de protección axeitadas (obrigatorio uso de máscara), e deberá respectar as recomendacións de seguridade que se lle indiquen unha vez no centro.

Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e
sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e
Chave365

 

DOCUMENTACION

Xunto co Anexo I e II adxuntar copia do Libro de familia onde aparezan TODOS os
membros da unidade familiar ou documento acreditativo da situación familiar a 31 de
decembro do 2018. Para situación familiares específicas consultar o D.O.G

 

Atenderemos calquera dúbida por teléfono no número 886110252 ou por correo
electrónico ceip.seara@edu.xunta.es

 

 

 

 

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS

2019 / 2020

 

Estimadas familias:

 

Seguindo as instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia , podedes consultar nos seguintes enlaces as adaptacións ás programacións de cada nivel educativo impartidos no CEIP Seara:

 

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL:

 

4º EDUCACIÓN INFANTIL
5º EDUCACIÓN INFANTIL
6º EDUCACIÓN INFANTIL

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA
2º EDUCACIÓN PRIMARIA
3º EDUCACIÓN PRIMARIA
4º EDUCACIÓN PRIMARIA
5º EDUCACIÓN PRIMARIA
6º EDUCACIÓN PRIMARIA

 

O EQUIPO DIRECTIVO

 

 

 

Se estades pensando en unirvos á familia do CEIP Seara para o ano vindeiro velaquí tedes información importante.

  

RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 7 DE MAIO DE 2020 SOBRE O RESTABLECEMENTO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO DO 2o CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E BACHARELATO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2020/2021

PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN:

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes (ambos incluídos).

Recolleremos os documentos de admisión no CEIP Seara, en horario de 9:15 a 14.15.h e responderemos ás vosas dúbidas no 886 11 02 52 / 646 06 15 07 ou no correo do centro ceip.seara@edu.xunta.gal

MOI IMPORTANTE: RECOMENDAMOS QUE TOMEN TODAS AS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS POSIBLES DURANTE O PROCESO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

1. Impreso ED550B cuberto. A partir do 11 de maio poderase recoller en secretaría ou descargar na páxina web https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ DEBIDAMENTE ASINADA POR AMBOS PROXENITORES.

2. DNI do novo/a alumno/a ou Libro de Familia ( FOTOCOPIA DE TODAS AS PÁXINAS ONDE APAREZAN MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR )

3. Certificado de Empadroamento ( ONDE APAREZA A UNIDADE FAMILIAR )

4. Fotocopias dos DNI dos proxenitores ou titores legais.

5. No caso de estar matriculado noutro centro hai que entregar un certificado de matrícula.

NOVOS PRAZOS DO RESTO DO PROCESO DE ADMISIÓN:

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (de ser o caso): ata o día 26 de maio de 2020.

• Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

• Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

• Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

• MÁIS INFORMACIÓN : http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31003 

 

 

 

 

CONVOCATORIA  SOLICITUDES AXUDAS COMEDOR COVID - 19

 

ORDE do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas de carácter directo ás familias do alumnado beneficiario de bolsas
de comedor escolar nos centros públicos non universitarios xestionados por
esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como
consecuencia do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do
procedemento (código de procedemento ED601B).

Nos arquivos adxuntos tedes a orde e o impreso de solicitude.

Unha vez lida a documentación, se tedes algunha dúbida poñédevos en contacto co centro a través do correo electrónico ceip.seara@edu.xunta.es ou nos teléfonos  886110252  / 646061507 en horario de 10h a 13h.

 

 

 

 

 

 

Aviso importante sobre o proceso de admisión

 

 

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoitan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpese o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento.

O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

 

A dirección do centro

 

 

 

 

 

 

 

Se estades pensando en unirvos á familia do CEIP Seara... seguro que vos interesa a seguinte información.

 

        

 

 

Distribuir contido

Se non te queres perder nada...

Eventos

« Xaneiro 2022 »
LunMarMérXovVenSábDom
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31