PLAN DIXITAL DE CENTRO

LISTAXE LIBROS CURSO 2022-2023

No adxunto podedes atopar os libros de texto para o próximo curso 2022-2023

SOLICITUDE AXUDA DE MATERIAL E LIBROS. ABERTO O PRAZO ATA O 22 DE XUÑO

 Aberto o prazo para solicitar as axudas de material e libros para o alumnado que curse 1º, 2º,3º e 4º o curso 2022-2023. O alumnado de quinto e sexto de primaria (E-dixgal) solicitará soamente a axuda de material. Podedes facelo a través da sede electrónica, descargar o impreso, ou solicitalo na secretaría do centro. Tedes máis información en https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022-2023

Todo o alumnado que presentou solicitude de admisión no centro para o vindeiro curso obtivo praza de forma definitiva.

Podedes consultar a listaxe en https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado con un certificado dixital ou chave 365 , ou ben no centro.

VACANTES CURSO 2022-2023

PRAZO DE ADMISIÓN DO 1 AO 21 DE MARZO DE 2022

Calquer dúbida, podedes chamarnos ou visitarnos

PROCLAMACIÓN NOVAS INTEGRANTES NO CONSELLO ESCOLAR

En Santiago de Oliveira, celebradas as eleccións ao Consello Escolar,

1.-Faise pública para xeral coñecemento a presente proclamación de representantes de pais/nais de alumnxs do Consello Escolar 2021:

 

NOELIA ESTÉVEZ FERNÁNDEZ

ROSA DIÉGUEZ GONZÁLEZ

CANDIDATURAS E COMPOSICIÓN MESA ELECTORAL ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 23-11-21

En Santiago de Oliveira, reunida a Xunta Electoral, infórmase dos seguintes puntos:

1.-Faise pública para xeral coñecemento a presente proclamación de candidatos de pais/nais de alumnxs:

 

NOELIA ESTÉVEZ FERNÁNDEZ

ROSA DIÉGUEZ GONZÁLEZ

ALEJANDRA SANMARTÍN CARRERA

 

2.-Efectúase o sorteo de membros titulares e suplentes que formarán as mesas electorais.

 

TITULARES

SUPLENTES

 

ARGUELLES SEOANE MONTSERRAT

GIL RODRÍGUEZ SONIA

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ YAIZA

ÁLVAREZ MARTÍNEZ IVÁN

LÓPEZ ARGIBAY MÓNICA

ARGUELLES SEOANE CONSTANTINO

GIL CARBALLO VANESA

MARTÍNEZ SEOANE VERÓNICA

 

Recórdase que as eleccións realizaranse o próximo martes 23 de novembro de 16:00 a 18:00 horas.

CONVOCATORIA ELECCIÓNS DE REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS NO CONSELLO ESCOLAR

Mª ELIZABETH PREGAL POLLO, directora do centro e presidenta da Xunta Electoral en virtude do Decreto 92/1988, do 28 de Abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996 do 26 de xullo sobre eleccións de representantes dos pais/nais de alumnos,-as no Consello Escolar do centro e en nome da Xunta Electoral citada:

DISPOÑO a seguinte convocatoria de eleccións para celebrar de acordo con:

1-Todos os pais, nais e titores legais dos alumnos matriculados no centro, atópanse inscritos no censo electoral que se expón no taboleiro de anuncios.

2-Serán electores todos os pais, nais outitores inscritos no devandito censo.

3-Serán elixibles os,-as electores que presenten candidatura, de acordo coa seguinte normativa:

a)Presentación das candidaturas

-Prazo: ata as 13'30 h. do día 12 de Novembro de 2021.

-Lugar A dirección do centro

-Modo: Cubrir o impreso, que se dará na dirección do centro.

b)Proclamación dos candidatos

-O día 16 de Novembro exporase publicamente no centro e na páxina web

a lista de candidatos.

4-O acto electoral desenvolverase de acordo coas seguintes normas:

           a)Terá lugar no patio cuberto do centro o día 23 de Novembro dende as16h ata as 18h.

           b)O voto será directo, secreto e non delegable, acreditando a personalidade co D.N.I. ou outro documento que a Mesa Electoral xulgue suficiente.

c)A mesa electoral estará composta pola directora do centro que actuará como presidente e 4 pais/nais designados por sorteo entre os que non se presenten como candidatos, actuando como secretario o de menor idade e ós que se lles mandará a correspondente citación .          

5-Dado o número de unidades deste centro, procede elixir 2representantes; pola mesma razón, os electores deberán reseñar na papeleta de votación 2 candidatos,-as.

Distribuir contido