Inicio

Currículos:

 

Configuración Xade:

 

Documento de axuda:

Actualizado coa nova versión e con información sobre o seguimento da programación, da elaboración da concreción curricular e cun listado de preguntas-respostas.

Última actualización:

Versión 1.6.0 (11/11/2022)

  • Permítese a creación de ata 10 versións para cada programación didáctica.
  • Novo modelo de informe de programación.
  • Nova pantalla 9. Outros apartados, de texto libre e voluntaria, para introducir outros aspectos non recollidos nos apartados anteriores.
  • Alerta automática nas pantallas 5.3 e 5.4 naquelas etapas educativas onde estes apartados non son de aplicación.
  • Marcado automático dos CA e contidos pai cando se selecciona un subCA ou un subcontido.
  • Permítese que o equipo directivo reabra a concreción curricular pechada para introducir modificacións.

Curso 2022-23

No curso 2022-2023, a aplicación Proens deberá utilizarse para:

  • A elaboración e o seguimento das programacións das áreas, materias ou ámbitos do 2º ciclo de educación infantil, do 1º, 3º e 5º cursos de educación primaria, do 1º e 3º cursos da ESO e do 1º curso do bacharelato. E para a entrega, supervisión e comprobación por parte das xefaturas de departamento ou, de ser o caso, do profesorado titor ou coordinador de ciclo, así como por parte das direccións destes centros e da Inspección educativa (artigo 4.2 da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia).
  • A elaboración da concreción curricular (artigo 40.3 da Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23).