Modelo de credencial anual de participación do alumnado no Programa de seccións bilingües
Mér, 22/05/2013 - 12:56

Credencial anual de participación do alumnado
Dilixencia para facer constar que Don/a..., alumno/a do curso... de... (primaria, ESO, bacharelato ou denominación do ciclo formativo, segundo proceda) participou no curso académico... no Programa de seccións bilingües nas áreas, materias ou módulos de... que se impartiron en... (idioma das seccións).
Asdo.:
Secretario/a
Visto e prace
Asdo.:
Director/a