Título node Learning object

Clases sen fume (curso 2020/21)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Sanidade
  • Dirección Xeral de Saúde Pública

Ámbito: saúde / prevención
Definición: prevención do tabaquismo
Temporización: medio curso
Alumnado ao que vai dirixido: 1º e 2º da ESO
Límite de centros participantes: sen límite
Criterios de selección: solicitudes en regra

Responsable do programa:

Nome: Mª Jesús García Blanco
Departamento: Sevizo de Prevención de Condutas Aditivas
Teléfono: 881 542 920
Correo electrónico: maria.jesus.garcia.blanco@sergas.es

Obxectivo xeral

Trátase dun programa educativo para a prevención do tabaquismo, dirixido a escolares de 1º e 2º da ESO, é dicir de 12 a 14 anos, idade na que se dan os primeiros contactos co tabaco, tendo as comunidades educativas como instrumento indispensable para a execución do proxecto.
Baséase no compromiso individual e colectivo (de toda a aula) de non fumar durante, cando menos, 6 meses; reforzar o carácter voluntario da decisión de non fumar; facilitar a presión positiva de grupo xerada pola complicidade dun grupo de adolescentes e unha persoa adulta (titor/a) e reforzar a confianza nun mesmo e nos demais. Para conseguir estes obxectivos emprégase como reclamo a recompensa-premio.

O seguimento presencial do programa é levado a cabo polos departamentos territoriais. O persoal técnico irá aos centros educativos participantes para realizar as seguintes tarefas:

 • supervisar as actividades realizadas nas aulas.
 • resolver as dúbidas que lles formulen.
 • impartir unha charla informativa con contido preventivo aos escolares.
 • comprobar a abstinencia tabáquica.

Para reforzar o obxectivo preventivo, os escolares participantes poden implicar ás súas familias participando en "Fogares sen Fume" co fin de estender a prohibición de fumar aos seus fogares dende xaneiro ata abril, comprometéndose a que ninguén da unidade familiar fume dentro do fogar nin permitan facelo a ningén que acuda a el. Coa participación activa da familia conseguimos, por unha banda, desnormalizar a conduta de fumar no contorno do escolar, afianzándoo na idea de que fumar e expoñerse pasivamente ao tabaco son un risco para a saúde e, por outra, fomentar os fogares sen fume de tabaco, protexendo ao escolar do tabaquismo pasivo. Toda a información para os pais e as nais, así como a inscrición en "Fogares sen Fume" está dispoñible na páxina web do concurso.

Palabras clave

Hábitos de vida saudable. Tabaquismo.

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • evitar o inicio do consumo de tabaco na adolescencia ou, no seu defecto, atrasalo.
 • potenciar as habilidades para manterse como non fumadores.

PARA O PROFESORADO

 • reforzar as accións preventivas sobre o tabaquismo realizadas previamente na aula.
 • potenciar o traballo en grupo na realización das actividades para favorecer a introdución das mensaxes de prevención.
 • empregar formatos lúdicos no proceso de aprendizaxe.

PARA AS FAMILIAS

 • participar na campaña "Fogares sen fume" (véx. a web do concurso).

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar. Cómpre ter en conta os prazos do concurso deste programa.

 • Funcionamento da campaña "Fogares sen fume" de xaneiro a abril.

Actividades e recursos

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

 • Asistencia en centros: o seguimento presencial ou telemático do programa é levado a cabo polos departamentos territoriais, os técnicos/as van aos centros educativos participantes e supervisan as actividades realizadas nas aulas, resolven as dúbidas que lles formulen, danlles unha charla informativa con contido preventivo aos escolares e comproban a abstinencia tabáquica.
 • Concurso: a solicitude de participación no programa “Clases sen Fume” a través do Plan Proxecta considérase unha preinscrición no concurso. Con todo, é necesario realizar a inscrición formal en liña na web específica do concurso para a súa confirmación nas datas establecidas nas bases que xa están dispoñibles nesta web para este curso 2020/21.

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos

4. Cumprimento dos compromisos adquiridos no proxecto por parte de toda a clase (non fumar durante os 6 meses do concurso, enviar o slogan, enviar a actividade creativa).

5. Calidade das actividades obrigatorias (slogan e actividade creativa).

6. Grao de transferibilidade e influencia dentro e fóra do centro doutras actividades relacionadas coa prevención do tabaquismo.

Menús Learning object node R