Convocatoria de traballo:

Solicitude de actividades de formación no estranxeiro

PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN PROVISIONAL PIALE 2023 (09-06-2023)

Tal e como se recolle no Artigo 15.3. da Orde do 20 de maio de 2023, faise pública a Resolución Provisional de solicitudes admitidas e excluídas do programa PIALE 2023. Ábrese un prazo de cinco días hábiles para efectuar reclamacións ou renuncias á concesión das actividades perante a persoa que exerza a presidencia da comisión que rematará o 16 de xuño de 2023, incluído. A renuncia á adxudicación dunha actividade considérase renuncia a todas as actividades que a persoa interesada marcase na súa solicitude.

As reclamacións ou renuncias deberán presentarse electronicamente, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, en https://sede.xunta.gal/portada. Deberán entrar en A miña sede, na solicitude realizada para a convocatoria do programa PIALE 2023, código do procedemento ED305F, e premer en Accións , na opción Alegacións ou Renunciasegundo corresponda. Ao premer en Alegacións, poderán achegar a documentación que consideren. 

Unha vez que a reclamación sexa remitida polo procedemento indicado, solicítase que se adiante, ademais, escaneada ao correo electrónico formaes@edu.xunta.gal para axilizar a súa tramitación de cara á publicación das listas definitivas. As datas e lugares de celebración publicaranse en canto estean definidas. 

 

0. Relación de solicitudes excluídas

1 - Integración inglés para profesorado en educación infantil e primaria

2 - Integración inglés para profesorado de secundaria e FP

3 - Integración inglés para profesorado CLIL de ESO e bacharelato

4 - Integración inglés para profesorado CLIL de infantil e primaria

5 - Integración inglés para profesorado de EOI

6 - Integración inglés para profesorado CLIL de FP e Ensinanzas de Réxime Especial, agás EOI

7 - Integración en portugués para profesorado especialista e CLIL de educación primaria, secundaria, FP e ensinanzas de réxime especial

8 - Integración en francés para profesorado especialista e CLIL de educación primaria, secundaria, FP e ensinanzas de réxime especial.

9 - Inglés para profesorado especialista de educación infantil e primaria

10 - Inglés para profesorado especialista de educación secundaria, FP e EOI

11 - Inglés para profesorado CLIL de educación infantil e primaria

12 - Inglés para profesorado CLIL de educación secundaria, FP e ensinanzas de réxime especial, agás EOI

13 - Francés para profesorado especialista e CLIL de educación primaria, secundaria, FP e ensinanzas de réxime especial

14 - Portugués para profesorado especialista e CLIL de educación primaria, secundaria, FP e ensinanzas de réxime especial

15 - Alemán para profesorado especialista e CLIL de educación primaria, secundaria, FP e ensinanzas de réxime especial

 

 

Benvido/a á aplicación para participar na convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras (PIALE) para o ano 2023.

LIGAZÓN Á ORDE QUE REGULA  A CONVOCATORIA: 

ORDE do 20 de abril de 2023 pola que se convocan prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2023 (código de procedemento ED305F).

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Do 28 de abril ao 22 de maio, ambos incluídos. O día 18 de maio, festivo local en Santiago de Compostela computa como día hábil, segundo se recolle na  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas nos artigos 30.7 e 31. 
 

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN: 

As solicitudes (anexo I) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https:// sede.xunta.gal (código de procedemento ED305F). O procedemento de solicitude iniciarase a través da aplicación en liña dispoñible nesta páxina  e cubrirase o formulario electrónico que corresponda en función da actividade solicitada.

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

a) Anexo III, modelo de folla de autobaremación cuberta nas epígrafes que correspondan, en que se relacionen os méritos alegados na mesma orde que aparecen expostos no anexo II.

MODELO ANEXO III EDITABLE

bAcreditación dos méritos académicos, profesionais ou de calquera índole que aleguen, que non estean recollidos no seu expediente de datos persoais. Estes serán xustificados mediante os documentos que se especifican no baremo que se inclúe no anexo II. Non serán tidos en conta nin valorados os méritos alegados e non xustificados debidamente, nin os que se aleguen fóra do prazo a que se refire o artigo 10 desta convocatoria

c) Certificado, expedido pola secretaría do centro, co visto e prace da persoa directora, en que conste a área, materia ou módulo que imparte a persoa solicitante durante o curso académico 2022/23. No caso de que a persoa solicitante sexa coordinadora de centros plurilingües ou do programa de seccións bilingües ou profesorado CLIL, tamén deberá constar esta circunstancia no certificado

d) Acreditación do nivel lingüístico segundo o MCERL, na/nas lingua/s correspondente/s da/das actividade/s solicitada/s, agás para aquelas persoas que xa teñan recollida esta información no seu expediente de datos persoai

e) Anexo V, compromiso de promoción de sección bilingüe e/ou programas de centros plurilingües, debidamente cuberto, agás o profesorado que imparta docencia nas EOI.

 A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.

 

CONTACTO: 

Correo electrónico: formaes@edu.xunta.gal

Teléfono de contacto: 981546532, 981546544, 881997426.

A organización das actividades será realizada polas empresas que resulten adxudicadas no procedemento de contratación que aínda está en trámite. Unha vez finalizada a contratación, realizaranse sesións informativas con carácter previo ás actividades.