Convocatoria de traballo:

Solicitude de actividades de formación no estranxeiro


ATENCIÓN!: "Se vostede non actualizou o seu contrasinal dende o venres pasado (25 de febreiro) debe facelo o antes posible. En caso de non efectuar a actualización voluntaria, este expirará nos próximos días."

 

ATENCIÓN!

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Amtega, como responsable da operación e administración tecnolóxica da sede electrónica da Xunta de Galicia, CERTIFICA:

• Que o 21 de marzo de 2022 entre as 08:35 h e as 09:25 h produciuse unha incidencia técnica non planificada que provocou unha indispoñibilidade xeral na sede electrónica da Xunta de Galicia que impediu a presentación electrónica de solicitudes, recursos administrativos, escritos, comunicacións e documentos no rexistro electrónico xeral.

Amplíase o prazo de entrega de solicitudes para a participación no programa PIALE vinte catro horas, polo que se poderán entregar solicitudes na sede electrónica o día 22 de marzo.

 


 

Benvido/a á aplicación para participar na convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2022.

Data de publicación no DOG da convocatoria para o ano 2022: 20 de xaneiro de 2022. 

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 21 de febreiro ao 22 de marzo de 2022, ambos os dous incluídos. (Ata o 21 de marzo de acordo coa Orde de convocatoria pero ampliado por unha incidencia técnica na sede electrónica o día 21).

Ligazón á Orde de convocatoria (DOG do 20 de xaneiro de 2022)

COMO SOLICITAR AS AXUDAS DE PIALE 2022

Na presente convocatoria, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado ED305F dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

 https://sede.xunta.gal/.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

Acceda ao enderezo web:

 https://www.edu.xunta.gal/piale

   

 Será necesario completar os seguintes 5 pasos:

 

  1. Consulte nese mesmo enderezo a orde de convocatoria.

  2. Entre na aplicación PIALE coa súa identificación e co seu contrasinal de edu.xunta.gal

  3. Entre no apartado 2. Alta solicitudes para cubrir o formulario.  

4. Cubra a solicitude e gárdea. Debe marcar as actividades que quere solicitar e para as que cumpre os requisitos por orde de preferencia (1, 2, 3...). Do mesmo xeito, en corpo e especialidades marca a acreditación de idiomas que non está recoñecida en persoal e da que vai achegar xustificación en pdf, marque a documentación que vai entregar e selecione en acreditación de méirtos aqueles méritos que queira que se lle baremen. Grave a solicitude e xere o anexo III e o anexo V.

5. Vaia ao buzón de informes (na caixa que aparece na parte superior á dereita da balanza) descague os anexos III e V e asíneos. 

6.  Prema en Presentar en sede electrónicoAcceda á sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/  Busque o procedemento ED305F Realización de actividades de formación do profesorado no estranxeiro e siga as indicacións.

 

DOCUMENTACIÓN

a) Arquivo electrónico xerado pola aplicación informática https://www.edu.xunta.gal/piale/ cos datos relativos á solicitude.

 

b) Anexo III, modelo de folla de autobaremación cuberta nos apartados que correspondan, no que se relacionen os méritos alegados na mesma orde que aparecen expostos no anexo II.

 Para a presentación do Anexo III existen as seguintes opcións:

1) Como documento que xera a aplicación informática PIALE.

2) No caso de que desexe alegar algún mérito que non teña alegado no Anexo III xerado pola aplicación PIALE, deberá cubrir os datos correspondentes no Anexo III e xuntar a copia do certificado na sede electrónica.

Para as opcións 2 e 3, deberá descargar o modelo de Anexo III do seguinte enlace, realizar as modificacións correspondentes, gardalo e xuntalo como documentación complementaria na sede electrónica:

Ligazón ao Anexo III editable

 

c) Certificado, expedido polo secretario ou secretaria do centro, co visto e prace da persoa directora, no que conste a área, materia ou módulo que imparte a persoa solicitante durante o curso académico 2021/22. No caso de que a persoa solicitante sexa coordinadora de centros plurilingües ou do programa de seccións bilingües ou profesorado CLIL, tamén deberá constar esta circunstancia no certificado.

 

d) Acreditación do nivel lingüístico segundo o MCERL, na/s lingua/s cortrespondente/s da/s actividade/s solicitada/s, agás para aquelas persoas que xa teñan recollida esta información no seu expediente de datos persoais.

 

e)  Anexo V debidamente cuberto e asinado. 

 

 

Para máis información:

Correo electrónico: formaes @edu.xunta.gal

Teléfono de contacto: 981 546544

A organización das actividades será realizada polas empresas que resulten adxudicadas no procedemento de contratación que aínda está en trámite. Unha vez finalizada a contratación, realizaranse sesións informativas con carácter previo ás actividades.

 

 


 

Últimas novas: