Convocatoria de traballo:

Solicitude de actividades de formación no estranxeiro

 

Benvido/a á aplicación para participar na convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE) para o ano 2019.

Data de publicación no DOG da convocatoria para o ano 2019: 20 de maio de 2019. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria:

do 21 de maio ao 10 de xuño de 2019.

Ligazón á Orde de convocatoria (DOG do 7 de maio de 2019)

COMO SOLICITAR AS AXUDAS DE PIALE 2019

Na presente convocatoria, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado ED305F dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia

 https://sede.xunta.gal/.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (

 https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365).

Acceda ao enderezo web:

 https://www.edu.xunta.gal/piale

   

 Será necesario completar os seguintes 5 pasos:

 

  1. Consulte nese mesmo enderezo a orde de convocatoria.

  2. Entre na aplicación PIALE coa súa identificación e co seu contrasinal de edu.xunta.gal

  3. Entre no apartado 2. Alta solicitudes para cubrir o formulario.  

4. Grave a solicitude e garde o ficheiro pdf. xerado pola aplicación. Anote o código de solicitude asignado pola aplicación, xa que deberá cubrir este dato obrigatoriamente no modelo de solicitude no apartado “Código de solicitude” no momento da presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia. (Unha vez gravada a solicitude, esta gárdase durante uns días no buzón de informes. Debe acceder ao buzón de informes e gardar o ficheiro, xa que deberá xuntalo como documentación complementaria na sede electrónica). 

5.  Acceda á sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/  Busque o procedemento ED305F Realización de actividades de formación do profesorado no estranxeiro e siga as indicacións.

 

DOCUMENTACIÓN

a) Arquivo electrónico xerado pola aplicación informática https://www.edu.xunta.gal/piale/ cos datos relativos á solicitude.

 

b) Anexo III, modelo de folla de autobaremación cuberta nos apartados que correspondan, no que se relacionen os méritos alegados na mesma orde que aparecen expostos no anexo II.

 Para a presentación do Anexo III existen as seguintes opcións:

1) Como documento que xa forma parte do arquivo electrónico xerado pola aplicación informática PIALE cos méritos alegados por vostede a través dos despregables da aplicación.

2) No caso de que solicitara o PIALE 2018 e non resultase excluído no procedemento, pode aceptar a puntuación do baremo para algún ou todos os apartados marcando no Anexo III os cadros dos apartados correspondentes para os que se queira aceptar o baremo.

3) No caso de que desexe alegar algún mérito que non teña alegado no Anexo III xerado pola aplicación PIALE, deberá cubrir os datos correspondentes no Anexo III e xuntar a copia do certificado na sede electrónica.

Para as opcións 2 e 3, deberá descargar o modelo de Anexo III do seguinte enlace, realizar as modificacións correspondentes, gardalo e xuntalo como documentación complementaria na sede electrónica:

Ligazón ao Anexo III editable

 

c) Certificado, expedido polo secretario ou secretaria do centro, co visto e prace da persoa directora, no que conste a área, materia ou módulo que imparte a persoa solicitante durante o curso académico 2018/19. No caso de que a persoa solicitante sexa coordinadora de centros plurilingües ou do programa de seccións bilingües ou profesorado CLIL, tamén deberá constar esta circunstancia no certificado.

 

d) Acreditación do nivel lingüístico segundo o MCERL, na/s lingua/s cortrespondente/s da/s actividade/s solicitada/s, agás para aqulas persoas que xa teñan recollida esta información no seu expediente de datos persoais.

 

e) Só para profesorado coordinador de centros plurilingües e bilingües ou profesorado CLIL.

- Anexo V debidamente cuberto e asinado. Pode tanto asinalo dixitalmente na sede electrónica como imprimilo,  cubrilo, asinalo e achegalo na sede electrónica. (Ligazón a anexo V editable)

 

f) Só para o futuro profesorado CLIL:

1º. Un compromiso individual (anexo V cuberto e asinado dixitalmente na sede electrónica)

2º Un compromiso do seu centro educativo de participación nalgún dos devanditos programas durante o próximo curso, mediante a certificación de aprobación do Consello Escolar, unha vez informado o Claustro.

3º. A acreditación da competencia lingüística B2 ou superior na lingua estranxeira obxecto de estudo.

 

Para máis información:

Correo electrónico: formaes @edu.xunta.gal

Teléfonos de contacto: 981 546544, 881997424

A organización das actividades será realizada polas empresas que resulten adxudicadas no procedemento de contratación que aínda está en trámite. Unha vez finalizada a contratación, realizaranse sesións informativas en Santiago de Compostela con carácter previo ás actividades.


Características dos aloxamentos e réxime nos diferentes lugares: