Inicio


 
 

02/09/2021: [ Concurso de cátedras ]Alegacións as puntuacións da baremación provisional

O prazo para reclamar puntuacións provisorias do baremo, agás as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4, do procedemento de acceso aos corpos de catedráticos é dende o día xoves 2 de setembro ao mércores 8 de setembro, ambos incluídos

Pasos a seguir para reclamar:

1º Na opción As miñas instancias do menú poderá ver a súa instancia validada, prema na ligazón "Reclamar baremo" da columna Prazo reclamación resolución provisional e abrirase unha nova xanela.

2º Nesta nova xanela poderá redactar en cada un dos apartados as súas reclamacións.

3º Cando remate as reclamacións prema no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".

4º Na ligazón PDF Reclamacións da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar o informe coas reclamacións que será o que deberá presentar.

Subir ao índice

01/07/2021: Anexo alegación de méritos

Modelo de alegación dos méritos para a fase de concurso.

Subir ao índice

31/05/2021: Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola pandemia Covid-19 para a celebración das probas.

Publicación do Protocolo de adaptación á nova situación orixinada pola pandemia Covid-19 para a celebración das probas dos procesos selectivos derivados da oferta de emprego público docente dos corpos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación da Comunidade Autónoma de Galicia. Aquí

Subir ao índice

18/03/2021: Orde de 5 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 24 de febreiro de 2020

Na seguinte ligazón pode consultar as modificacións dos procesos selectivos.

Subir ao índice

26/01/2021: Información xeral sobre oposicións 2021

Desde o 26 de xaneiro ata o 15 de febreiro de 2021 estará aberto o prazo de inscrición no proceso selectivo para o ingreso nos diferentes corpos docentes que se convocan pola Orde do 15 de xaneiro de 2021 (Diario Oficial de Galicia núm 15, do 25 de xaneiro de 2021).

As persoas solicitantes deben acceder á páxina web oposicións (https://www.edu.xunta.gal/oposicions) onde deberán crear unha solicitude. É ademais obrigatorio que a solicitude se presente electronicamente a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia dentro do prazo de presentación de solicitudes indicado anteriormente.

 • Como crear unha solicitude?

 1. Identificarse no sistema. Premer no botón de cor verde que hai na esquina superior dereita. Acceder á pantalla de autenticación na que debe escoller no despregable o tipo de usuario que empregará para identificarse: usuario da Consellería de Educación (se dispón del), Chave365 ou ben acceder co certificado dixital.

 2. Acceder ao menu "As Miñas instancias"

 3. Seleccionar a convocatoria correspondente e premer no botón "Crear nova instancia" ou "Copia da última instancia", neste último caso se desexa participar nesta convocatoria polo mesmo corpo, especialidade e quenda que na convocatoria anterior e quere que lle recuperen os datos da solicitude da convocatoria anterior.

 4. Rematada a solicitude, e corrixidos os erros, se é o caso, premer (GARDAR E SEGUINTE).

 5. Unha vez na nova pantalla, se quere volver atrás, observará que existen campos que non poderá cambiar (corpo, titulación…). Para realizar cambios deberá comezar unha nova solicitude.

 6. Se non rematou de cubrir o total da solicitude, pode pechar a aplicación sen pechar a solicitude as veces que desexe.

 7. IMPORTANTE: Se pechou a solicitude, non poderá volver a modificala. Porén, é posible crear unha nova solicitude aproveitando a información e os datos cubertos previamente.

 8. Unha vez rematada a introdución dos datos, peche a solicitude.

   

Unha vez pechada quedaranlle por realizar dous pasos:

 

Paso 1: Pago de taxas

Pode saltarse este paso se vostede está exento do pago das taxas (ver apartado “resumo de documentación”).

Ao premer no botón "Pagar taxa", crearase unha taxa na Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia cos seus datos e co importe que debe pagar.

A continuación prema na ligazón que se lle amosará; será redirixido/a á web da Oficina Virtual da Axencia Tributaria de Galicia, na que deberá realizar o pagamento con tarxeta (de calquera entidade a través de ABANCA ou tarxeta de Caixa Rural Galega, Caixabank, Caja Rural de Zamora, Evo Banco a través da correspondente entidade).

Importante: finalizado o proceso de pago, comprobe que na pantalla aparece “pagado”

No suposto de que por algún erro deba formular unha nova solicitude pola mesma especialidade e corpo non terá que efectúar un novo pagamento. Soamente terá que cubrir de novo a solicitude e presentala na sede electrónica sen realizar o paso de pago de taxas.


Para máis información sobre os requisitos técnicos para o pagamento ou resolver calquera dúbida relacionada con este debe dirixirse á Axencia Tributaria de Galicia a través do enderezo http://www.cixtec.es/atendemos.

 

Paso 2: Presentación electrónica da solicitude

Prema no botón "Enviar a Sede Electrónica para presentación" para enviar o borrador da súa solicitude á Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Amosaráselle unha ligazón que o/a dirixirá á Sede Electrónica para presentar a súa solicitude electronicamente.

Para acceder á Sede Electrónica e presentar a súa solicitude debe posuír un certificado electrónico válido ou Chave365.

Ao presentar electronicamente a solicitude daráselle a opción de achegar a documentación en formato electrónico (ver apartado “resumo de documentación”).

Recorde que pode xerar tantos borradores como solicitudes peche, pero só será válida a última que presente na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

IMPORTANTE: A única forma válida de presentación de solicitudes é a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.Non se admitirán solicitudes presentadas en papel.

 • Que documentación debo presentar?

Resumo de documentación:

1. No caso de non dispor do título, certificación académica oficial que acredite que se realizaron todos os estudos para a obtención deste xunto co recibo acreditativo conforme se efectuou o pagamento correspondente dos dereitos de expedición. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá presentarse a credencial da súa homologación ou ben a credencial de recoñecemento da titulación para exercer a profesión de profesor de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, formación profesional e ensinanza de idiomas, mestre en educación primaria ou en educación infantil.

Deberán achegar o título aquelas persoas que posúan o título de mestre/a de ensino primario, diplomatura en profesorado de educación xeral básica, mestre/a ou grao de mestre/a en educación primaria e aqueloutras persoas que posúan unha titulación de licenciatura ou enxeñería nos que se requira unha especialidade para formar parte das listas para cubrir interinidades ou substitucións.

Ademais do anterior, se no título non consta a especialidade e, de ser o caso, o idioma estranxeiro deste, deberán achegar a certificación académica persoal.

Así mesmo, aquelas persoas graduadas en educación primaria que obtiveran unha mención nunha Universidade distinta da que obtiveron o título, e aleguen esta mención para a súa inclusión nas listas de interinidades ou substitucións deberán achegar certificación académica oficial expedida pola Universidade acreditativa da obtención da mención.

2. De ser o caso, documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e didáctica ou da formación equivalente, ou da docencia efectiva que a substitúa.

3. Documentación acreditativa do coñecemento da lingua galega.

4. Documentación acreditativa da titulación de español, no caso de persoas que non posúan a nacionalidade española e non teñan como idioma oficial o español.

5. Documentación xustificativa da exención ou bonificación das taxas

6. Documentación acreditativa da discapacidade que xustifique a necesidade da adaptación, para o persoal aspirante que solicite a adaptación de tempo e medios.

7. Documentación identificativa para o persoal aspirante que non teña a nacionalidade española.

Non é necesario achegar nin a titulación alegada, nin a documentación acreditativa de posuír a formación pedagóxica e didáctica ou o coñecemento do galego ou castelán, no caso daquelas persoas que xa o fixeran nos procedementos selectivos convocados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional desde a Orde do 17 de marzo de 2014.

 

NOTA PARA A COBERTURA DA SOLICITUDE: a titulación de arquitectura figura no despregable do campo “titulacións” ao elixir a opción licenciatura no campo “tipo de titulación”; a titulación de arquitectura técnica figura no despregable do campo “titulacións” ao elixir a opción diplomatura no campo “tipo de titulación”. Os títulos de doutoramento aparecen no campo “tipo de titulación” ao premer na opción de “mostrar máis titulacións”; neste caso, no campo “titulación” deberá escoller a especialidade do doutoramento.

 

Os seguintes datos consultaranse automaticamente e, polo tanto, non será necesario que achegue a documentación acreditativa, sempre que a persoa interesada non se opoña a súa consulta:

Identidade da persoa solicitante ou representante.

Títulos oficiais universitarios, sen prexuízo do disposto no punto 1 deste apartado.

Títulos oficiais non universitarios que dean acceso á función docente e que consten no Rexistro Central do Ministerio de Educación e Formación Profesional.

Consulta da inexistencia de antecedentes penais por delitos sexuais.

Acreditación da condición de familia numerosa, no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).

Acreditación da condición de discapacidade, no caso de estar recoñecida pola Comunidade Autónoma de Galicia (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).

Inscrición como demandante de emprego 6 meses antes da convocatoria, sen estar percibindo prestación ou subsidio de desemprego (só no caso de que sexa alegada esta circunstancia).

 

Teléfonos de información:

- Secundaria: 981-545406, 981-545255, 981-545409, 981-545494

- Primaria: 981-545495, 881-995887, 981-544487

 

Correos electrónicos:

- Secundaria: persoal.secundaria@edu.xunta.gal

- Primaria: persoal.primaria@edu.xunta.gal

Subir ao índice

22/06/2020: Convocatoria acceso cátedras 2020

 

No Diario Oficial de Galicia do  22 de xuño de 2020, publícase a convocatoria de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas. Para participar nesta convocatoria de acceso a un dos corpos de catedráticos é necesario posuír o título de Doutoramento, Licenciatura, Enxeñería, Arquitectura ou título de Grao correspondente, ou titulación equivalente para os efectos de docencia no correspondente corpo e especialidade e unha antigüidade mínima de oito anos como persoal funcionario do corpo de profesores de ensino secundario, profesores de escolas oficiais de idiomas ou do corpo de profesores de artes plásticas e deseño, segundo o corpo de catedráticos ao que aspire a acceder.

Só se poderá participar pola especialidade ou especialidades das que se é titular.

De conformidade coa base 3.10 da convocatoria, o prazo de solicitudes abrangue dende o 23 de xuño de 2020 ata o 14 de xullo de 2020, ámbolos dous incluídos.

A solicitude poderá presentarse en calquera dos lugares previstos na base 3.8 da convocatoria. Para facilitar a presentación entre os lugares está "a secretaría do centro educativo no que presta servizos o persoal aspirante".

Para realizar a súa solicitude debe acceder a páxina web https://www.edu.xunta.gal/oposicions/ onde visualizará os méritos que constan no seu expediente e a puntuación que se lle propón en cada un dos apartados, epígrafes e subepígrafes do baremo publicado como anexo II na orde de convocatoria.

Os méritos compútanse ata o 14 de xullo de 2020, data na que remata o prazo de presentación de solicitudes.

Para alegar os méritos que non consten na base de datos da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional poderá facelo accedendo á páxina web: https://www.edu.xunta.gal/datospersoais/

No suposto de que teña a puntuación máxima no concurso e, de faltarlle méritos no seu expediente, resulta conveniente que os alegue xa que no apartado 8.3.d) da convocatoria establécese como último criterio de desempate "Os criterios establecidos anteriormente, a), b) e c) pola orde na que aparecen no anexo II sen os límites máximos de puntuación establecidos en cada caso"

Asemade, poderá efectuar alegacións a aqueles méritos que constan na base de datos e non se lle bareman ou non está de acordo coa baremación e para isto deberá acceder na páxina web https://www.edu.xunta.gal/oposicions a súa solicitude na lapela "Baremo" / botón "Alegar baremo". Unha vez teña feitas as alegacións poderá xerar e imprimir o pdf no botón "Xerar pdf alegacións baremo".

IMPORTANTE:  No que atinxe aos méritos relativos ás subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do anexo II, deberán alegarse na base de datos no prazo de presentación de solicitudes, e imprimirase a folla de alegacións correspondente a estes méritos da aplicación informática que, xunto cos documentos xustificativos, remitirase ao tribunal cualificador correspondente no prazo e lugar que este estableza. Polo tanto, coa solicitude de participación só deben achegar a folla de alegacións destes méritos e agardar a presentar a documentación xustificativa cando o tribunal indique.

Nota aclaratoria:Non será necesario achegar os documentos xustificativos (as follas de servizo) do apartado 1 do baremo cando os servizos fosen prestados en centros públicos dependentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

AVISO importante para aquelas persoas que por erro xa remitiron a documentación xustificativa dos méritos relativos ás subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4:  según o establecido na Orde de convocatoria, esa documentación teñen que remitila ao tribunal cualificador correspondente no plazo e lugar que este estableza, polo tanto cómpre que retiren a dita documentación do Servizo de Profesorado de Secundaria para poder no seu momento presentala cada interesado/a ante o tribunal correspondente.

 

Subir ao índice

08/03/2020: Información xeral sobre oposicións 2020

Na seguinte ligazón pode atopar máis información sobre a convocatoria 2020. Prema aquí

Subir ao índice

Preguntas máis frecuentes da inscrición en liña