Inicio

 Este servizo web permite xerar solicitudes de habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinazas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

 

AVISOS:

RESOLUCIÓNS PUBLICADAS:

(02/08/2021) Publicada na web a resolución da convocatoria de xuño de 2021 (As resolucións de habilitación enviaranse aos correos electrónicos das persoas solicitantes logo da publicación da resolución da convocatoria na páxina web)

FUNCIONALIDADES:

  • Pode consultar todas as súas habilitacións na opción de menú SOLICITANTE-AS MIÑAS HABILITACIÓNS na aplicación informática de habilitacións.
  • A partir da convocatoria de marzo de 2021 os títulos de doutoramento e de máster oficial así como as certificacións do nivel de competencia lingüística dun idioma expedidadas polas Escolas Oficiais de Idiomas deben engadirse no apartado: "Datos académicos"-"Titulacións"-"Engadir Titulación", escollendo no desplegable da caixa "Clase de titulación" a categoría "Universitaria" para os títulos de doutoramento e de máster oficial e a categoría "Ciclo de EOI" para as certificacións das Escolas Oficiais de Idiomas. A continuación nas seguintes caixas desplegables poderá concretar o seu título de doutoramento/master oficial ou a súa certificación da Escola Oficial de Idiomas.
  • A partir da convocatoria de xuño de 2021 os certificados de acreditación lingüística do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (agás os da Escola Oficial de Idiomas que deberán introducirse no apartado de Titulacións) deberán engadirse no apartado de "Datos académicos"-"Outras Linguas"-"Engadir lingua".

INFORMACIÓN XERAL DO PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN:

Acceda á normativa de habilitacións na ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/habilitacions (última actualización 29/07/2021)

  • PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: a aplicación informática para a solicitude de habilitación estará dispoñible do día 1 ao 15 de setembro de de 2021, ambos incluídos.

  • De acordo co artigo 12.1 da Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B) publicada no Diario Oficial de Galicia nº 161, do 12 de agosto, as solicitudes (anexo I) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Tamén poderán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos https://www.edu.xunta.gal/habilitacions e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

 

COMO ACCEDER AO SISTEMA?

1- Premer no botón de cor verde que hai na esquina superior dereita e identificarse mediante algún dos sistemas de identificación dispoñibles.

2- A continuación no menú que se amosa na parte esquerda escoller dentro da lapela Solicitante, a lapela Solicitudes actuais.

3- Unha vez escollida poderá visualizar unha nova pantalla onde aparecerá un botón de cor amarelo que indica Nova solicitude. Prema neste botón e, a seguir, encha todos os campos que se vaian indicando na solicitude.

4- Unha vez finalizada a solicitude, deberá validala e enviala á Sede electrónica mediante a ligazón que se lle ofrecerá. Lembre que para poder presentar a solicitude na Sede será preciso que dispoña dalgún dos mecanismos de identificación admisibles (certificado electrónico, chave 365).

 

QUE DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR?

As persoas interesadas deberán presentar a documentación que se establece no artigo 12.2.1 da Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B).

Non será necesario achegar de novo a documentación no caso daquelas persoas que a presenten en calquera convocatoria a partir da convocatoria de habilitacións de xaneiro de 2021.

Non será necesario que a persoa solicitante achegue ante a mesma xefatura territorial a documentación que xa presentou con anterioridade á entrada en vigor desta orde.

Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos.

  • COMO OBTER UN CERTIFICADO DE HABILITACIÓNS?

Se precisa un certificado de todas as súas habilitacións deberá solicitalo á Subdirección Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, logo do pagamento da taxa correspondente pola expedición do certificado, mediante o envío dun correo electrónico a sxp@edu.xunta.gal

O importe da taxa por expedición de certificados para o ano 2021 é de 3,15€.

Os códigos para o pagamento son os seguintes:

Consellería de Cultura, Educación e Universidade 07

Delegación de servizos centrais 13

Servizo de Secretaría 01

300401 Expedición de certificados e diplomas

Pode realizar o pagamento en calquera entidade colaboradora ou a través da oficina virtual tributaria na seguinte url Pinche OVT

CALES SON OS PRAZOS PARA SOLICITAR A HABILITACIÓN?

Os prazos ordinarios de habilitación son os seguintes:

a) Do 10 de xaneiro ao 31 de xaneiro, ambos incluídos

b) Do 15 de marzo ao 31 de marzo, ambos incluídos.

c) Do 1 de xuño ao 30 de xuño, ambos incluídos.

d) Do 1 de setembro ao 15 de setembro, ambos incluídos

 

Teléfonos de contacto:

Xefatura territorial da Coruña: 981 18 47 10, 981 18 57 28

Xefatura territorial de Lugo: 982 88 94 96; 982 29 41 70

Xefatura territorial de Ourense: 988 38 66 54

Xefatura territorial de Pontevedra: 986 80 59 09