Inicio

 Este servizo web permite xerar solicitudes de habilitación para o exercicio da docencia en centros privados nas ensinazas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional.

AVISOS

  • Pode consultar todas as súas habilitacións na opción de menú SOLICITANTE-AS MIÑAS HABILITACIÓNS na aplicación informática de habilitacións.

  • RESOLUCIÓNS PUBLICADAS:

(02/12/2020) Publicada na web a resolución da convocatoria de setembro de 2020 (logo da publicación da resolución da convocatoria na páxina web, enviaranse as resolucións aos correos electrónicos das persoas solicitantes)

  • PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: a aplicación informática para a solicitude de habilitación estará dispoñible do día 10 de xaneiro ao 1 de febreiro de de 2021, ambos incluídos.

  • De acordo co artigo 12.1 da Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B) publicada no Diario Oficial de Galicia nº 161, do 12 de agosto, as solicitudes (anexo I) presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado accesible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Tamén poderán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos https://www.edu.xunta.gal/habilitacions e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.

    - A CAHG na sesión do 29/09/2020 acordou novos criterios para titulacións e materias, polo tanto actualizase a información contida no apartado "Criterios fixados pola Comisión autonómica de habilitacións de Galicia".

INFORMACIÓN XERAL DO PROCEDEMENTO DE HABILITACIÓN

Acceda ás preguntas máis frecuentes e á normativa de habilitacións na ligazón: https://www.edu.xunta.gal/portal/habilitacions (última actualización 29/09/2020)

 

COMO ACCEDER AO SISTEMA?

1- Premer no botón de cor verde que hai na esquina superior dereita e identificarse cun algún dos sistemas posibles.

2- A continuación no menú que se amosa na parte esquerda escoller dentro da pestana Solicitante, a pestana Solicitudes actuais.

3- Unha vez escollida poderá visualizar unha nova pantalla onde aparecerá un botón de cor amarelo que indica Nova solicitude. Prema neste botón e, a seguir, encha todos os campos que se vaian indicando na solicitude.

4- Unha vez finalizada a solicitude, deberá validala e enviala á Sede electrónica mediante a ligazón que se lle ofrecerá. Lembre que para poder presentar a solicitude na Sede será preciso que dispoña dalgún dos mecanismos de identificación admisibles (certificado electrónico, chave 365).

 

QUE DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR?

As persoas interesadas deberán presentar a documentación que se establece no artigo 12.2.1 da Orde do 22 de xullo de 2020 pola que se desenvolve a normativa para o exercicio da docencia nos centros privados nas ensinanzas de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, bacharelato e formación profesional, e se establece o procedemento de habilitación (código de procedemento ED302B).

Non será necesario achegar de novo a documentación no caso daquelas persoas que a presenten en calquera convocatoria a partir da convocatoria de habilitacións de xaneiro de 2021.

Non será necesario que a persoa solicitante achegue ante a mesma xefatura territorial a documentación que xa presentou con anterioridade á entrada en vigor desta orde.

Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos.

CALES SON OS PRAZOS PARA SOLICITAR A HABILITACIÓN?

Os prazos ordinarios de habilitación son os seguintes:

a) Do 10 de xaneiro ao 31 de xaneiro, ambos incluídos

b) Do 15 de marzo ao 31 de marzo, ambos incluídos.

c) Do 1 de xuño ao 30 de xuño, ambos incluídos.

d) Do 1 de setembro ao 15 de setembro, ambos incluídos

 

Teléfonos de contacto:

Xefatura territorial da Coruña: 981 18 47 10

Xefatura territorial de Lugo: 982 29 41 90; 982 29 41 70

Xefatura territorial de Ourense: 988 38 66 54

Xefatura territorial de Pontevedra: 986 80 59 09