Descrición da actividade


Título

Programación avanzada de aplicacións para dispositivos móbiles con Android

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1401006
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  26/01/2015  -  23/03/2015
Data límite de inscrición: 08/01/2015
Lugar: En rede
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 30
 

Destinatarios

  • Ciclos formativos
  •   + Informática e comunicacións
        # Ciclos formativos de grao superior
          - CSIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
            * MP0489 - Programación multimedia e dispositivos móbiles

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

591227 - Profesores técnicos de formación profesional. Sistemas e aplicacións informáticas

Temas e subtemas

Plan anual - 2014-2015

Criterios de selección

Os xerais do plan anual. Requisitos: Precísanse coñecementos avanzados de Java e programación orientada a obxectos.

Obxectivos

1.Desenvolver aplicacións Android. Utilizar contidos multimedia. Utilizar Threads.

2.Acceder a datos persistentes. Xestionar contidos XML.

3.Descargar contidos de Internet. Utilizar Google Maps e GPS.

Contidos

1.Programación multimedia.

2.Threads. Paso de mensaxes.

3.Datos persistentes: Preferencias, arquivos e bases de datos.

4.Comunicación co Internet.

5.Arquivos XML: análise e procesamento dun arquivo xml.

6.Xestión coordenadas GPS e aplicación sobre Google Maps.

7.Xeración de arquivos APK.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Casado Pérez, Juan

Enderezo Electrónico:  j.casado@edu.xunta.gal

Programa

guia_curso_platega-Prog_Disp_Mob_avanzado.pdf