Descrición da actividade


Título

Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con Android. Iniciación

Competencias profesionais

Especialista na súa materia - Coñecemento nas áreas, materias e módulos curriculares.

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1401001
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  13/10/2014  -  05/12/2014
Data límite de inscrición: 15/09/2014
Lugar: En rede
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 30
 

Destinatarios

  • Ciclos formativos
  •   + Informática e comunicacións
        # Ciclos formativos de grao superior
          - CSIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
            * MP0489 - Programación multimedia e dispositivos móbiles

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

591227 - Profesores técnicos de formación profesional. Sistemas e aplicacións informáticas

Temas e subtemas

Plan anual - 2014-2015

Criterios de selección

Os xerais do plan anual. Requisitos: Precísanse coñecementos de Java e programación orientada a obxectos.

Obxectivos

1.Coñecer a arquitectura dunha aplicación Android.

2.Saber instalar e configurar o entorno de desenvolvemento eclipse para desenvolver aplicacións Android.

3.Desenvolver e instalar aplicacións Android.

Contidos

1.Introdución a POO.

2.Eclipse e SDK de Android: instalación e configuración.

3.Activity.

4.Desenvolvemento de interfaces de usuario.

5.Estilos.

6.Xestión de Activities.

7.Xestión de Eventos.

8.Animacións.

9.Menús.

10.Xeración de arquivos APK.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Casado Pérez, Juan

Enderezo Electrónico:  j.casado@edu.xunta.gal

Programa

Guia_Android_Basico_2014_2015.pdf