Descrición da actividade


Título

Desenvolvemento de aplicacións para dispositivos móbiles con Android

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1301002
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  28/10/2013  -  17/12/2013
Data límite de inscrición: 13/09/2013
Lugar: A Distancia
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 30
 

Destinatarios

  • Ciclos formativos
  •   + Informática e comunicacións
        # Ciclos formativos de grao superior
          - CSIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
            * MP0489 - Programación multimedia e dispositivos móbiles

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

Temas e subtemas

Plan anual - 2013-2014

Criterios de selección

Os do plan anual. Requisitos: Precísanse coñecementos de Java e programación orientada a obxectos.

Obxectivos

1.Coñecer a arquitectura dunha aplicación Android.

2.Saber instalar e configurar a contorna de desenvolvemento eclipse para desenvolver aplicacións Android.

3.Desenvolver e instalar aplicacións Android.

Contidos

1.Introdución a POO.

2.Eclipse e SDK de Android: instalación e configuración.

3.Activity. Des25envolvemento de interfaces de usuario.

4.Operacións 'drag and drop'.

5.Intent¿s. Paso de parámetros.

6.Programación multimedia.

7.Datos persistentes. Arquivos, preferencias e bases de datos.

8.Threads. Paso de mensaxes.

9.Comunicación sen fíos.Prerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Casado Pérez, Juan

Enderezo Electrónico:  j.casado@edu.xunta.gal