Descrición da actividade


Título

Servizos de virtualización

Forma de participación

En rede

Modalidade

Curso

CFR, lugar, temporalización e prazas

Referencia: G1201005
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  08/04/2013  -  16/06/2013
Data límite de inscrición: 19/03/2013
Lugar: A distancia
Prazas:  25

Horas totais

Horas presenciais: 0
Horas non presenciais: 30
 

Destinatarios

 • Ciclos formativos
 •   + Informática e comunicacións
      # Ciclos formativos de grao medio
        - CMIFC01 - Sistemas microinformáticos e redes
      # Ciclos formativos de grao superior
        - CSIFC01 - Administración de sistemas informáticos en rede
        - CSIFC02 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
        - CSIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web

Corpos e especialidades

511107 - Catedráticos de ensino secundario. Informática

590107 - Profesores de ensino secundario. Informática

591227 - Profesores técnicos de formación profesional. Sistemas e aplicacións informáticas

Temas e subtemas

Plan anual - 2012-2013

Criterios de selección

Os xerais do plan anual

Obxectivos

1.Identificar e utilizar as distintas técnicas de virtualización e tipo I e tipo II

2.Xestionar e configurar ferramentas de virtualización de tipo I e tipo II.

3.Instalar, configurar e manipular máquinas virtuais en ferramentas de virtualización de tipo I e tipo II. Despregar técnicas de backup de máquinas virtuais e en alta dispoñibilidade.

Observacións

Ainda que no plan anual figura que esta actividade se celebraría no 2º trimestre, retrásase a súa celebración ao 3º trimestre.

Contidos

1.Ferramentas de virtualización¿ Tipo I: por exemplo, xen (virtualización de servidores).¿ Tipo II: por exemplo, virtualbox

2.Configuración das ferramentas de xestión de máquinas virtuais:¿ Memoria RAM.¿ Medios virtuais: discos físicos e de rede.¿ Rede: modos de conexión, balanceo.

3.Xestión de maquinas virtuais:¿ Clonacións.¿ ExportaciónPrerrequisitos


Asesor responsable da actividade

Asesor:  Pidre Mosquera, José Manuel

Enderezo Electrónico:  cafi.fp@edu.xunta.gal