Sedes Fabricación Mecánica

Fabricación mecánica


  
 CM Soldadura e caldeiraría

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15024513
CIFP Someso Rúa Someso 6
15008 A Coruña
A Coruña 
981282200
15006754
CIFP Ferrolterra Avenida Ramón y Cajal s/n
15403 Ferrol
A Coruña 
981333107
15015767 CIFP Politécnico de Santiago Rúa Rosalía de Castro 133
15706 Santiago de Compostela
A Coruña
981522062
36014568 CIFP Valentín Paz Andrade Estrada vella de Madrid 160
36214 Vigo
Pontevedra 
986270904