PraxEuropa 2017- 2019

O programa Erasmus+ 2014 - 2020 comprende os proxectos de mobilidade KA103 para o alumnado de ciclos formativos de grao superior. A Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa presentou o proxecto PraxEuropa 2017-1-ES01-KA103-037615, que foi aprobado polo Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE) na convocatoria de 2017.

Este proxecto permitirá ao alumnado realizar prácticas en empresas de diferentes países da Unión Europea desde marzo de 2018 ata maio de 2019 e supón unha continuidade desde a convocatoria de 2013 na participación da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa nos proxectos de mobilidade para o alumnado de ciclos de formación profesional de grao superior.

O consorcio 2017-1-ES01-KA108-037512 está formado por 39 centros educativos de Galicia.

Centros educativos membros do consorcio participantes por provincias

A Coruña
Centro educativo Teléfono Correo electrónico
CIFP Coroso (Ribeira) 881 866 874 cifp.coroso@edu.xunta.es 
internacionalcoroso@gmail.com
CIFP Ferrolterra (Ferrol) 981 333 107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
 
CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) 881 961 030 cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es
 
CIFP Politécnico de Santiago 881 867 601 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
polisanteu@gmail.com
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol) 881 930 145 cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
programasinternacionais@cifprodolfoucha.es
CIFP Someso (A Coruña) 881 880 001 cifp.someso@edu.xunta.es
erasmus.someso@gmail.com
IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela) 881 867 152 ies.pontepedrina@edu.xunta.es
 
IES A Sardiñeira (A Coruña) 881 960 150 ies.sardineira@edu.xunta.es
ies.sardineira.erasmus@gmail.com
IES Fernando Wirtz Suárez (A Coruña) 881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es
 
IES Fraga do Eume (Pontedeume) 881 930 455 ies.fraga.eume@edu.xunta.es
 
IES Leixa (Ferrol) 881 938 125 ies.leixa@edu.xunta.es
programa.erasmus@iesleixa.es
IES Moncho Valcarce (As Pontes de García Rodríguez) 881 930 055 ies.moncho.valcarce@edu.xunta.es
 
IES Monte Neme (Carballo) 881 960 050 ies.monte.neme@edu.xunta.es
erasmusmonteneme@gmail.com
IES Ramón Menéndez Pidal (A Coruña) 981 203 000 ies.menendez.pidal@edu.xunta.es
 
IES Terra de Trasancos (Narón) 881 938 159 ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
 
IES Urbano Lugrís (A Coruña) 881 960 715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.es
iesurbanolugris.erasmus@gmail.com
Lugo
Centro educativo Teléfono Correo electrónico
CIFP As Mercedes (Lugo) 982 828 001 cifp.asmercedes@edu.xunta.es
programaseuropeos.asmercedes@gmail.com
CIFP Politécnico de Lugo 982 220 328 cifp.politecnico.lugo@edu.xunta.es
programas.internacionais@politecnicolugo.org
IES Lucus Augusti (Lugo) 982 828 020 ies.lucus.augusti@edu.xunta.es
 
IES María Sarmiento (Viveiro) 982 870 916 ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
 
IES Marqués de Sargadelos (Cervo) 982 870 193 ies.marques.sargadelos@edu.xunta.es
 
IES Muralla Romana (Lugo) 982 828 081 ies.muralla.romana@edu.xunta.es
erasmus.muralla.romana@hotmail.com
Ourense
Centro educativo Teléfono Correo electrónico
IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia) 988 788 534 ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es
 
IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño) 988 788 380 ies.chamoso.lamas@edu.xunta.es
 
Pontevedra
Centro educativo Teléfono Correo electrónico
CIFP A Granxa (Ponteareas) 886 120 880 cifp.granxa@edu.xunta.es
erasmusgranxa@gmail.com
CIFP Manuel Antonio (Vigo) 886 120 750 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es
internacional.manuelantonio@gmail.com
CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) 886 110 857 cifp.paz.andrade@edu.xunta.es
programaseuropeosvpa@gmail.com
IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña) 886 120 354 ies.paralaia@edu.xunta.es
 
IES Antón Losada Diéguez (A Estrada) 886 151 924 ies.losada.dieguez@edu.xunta.es
ieslosada.erasmus@gmail.com
IES de Teis (Vigo) 886 120 464 ies.teis@edu.xunta.es
erasmus.ies.teis@gmail.com
IES de Valga 886 151 980 ies.valga@edu.xunta.es
valgaciclos@yahoo.es
IES Escolas Proval (Nigrán) 886 110 369 ies.escolas.proval@edu.xunta.es
proval.europa@gmail.com
IES Luís Seoane (Pontevedra) 986 857 700 ies.luis.seoane@edu.xunta.es
 
IES Montecelo (Pontevedra) 986 850 261 ies.montecelo@edu.xunta.es
erasmusiesmontecelo@gmail.com
IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda) 986 580 904 ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
 
IES Politécnico de Vigo 986 213 025 ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es
erasmus.politecnico.vigo@gmail.com
IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín) 986 780 114 ies.aller.ulloa@edu.xunta.es
 
IES Ribeira do Louro (O Porriño) 986 333 956 ies.ribeira.louro@edu.xunta.es
 
IES Ricardo Mella (Vigo) 886 121 001 ies.ricardo.mella@edu.xunta.es
 

Na xestión do proxecto participan os coordinadores de programas internacionais destes centros.

A finalidade deste proxecto é incrementar o número de mobilidades dos estudantes de ciclos formativos de grao superior nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia para que melloren a súa formación lingüística e cultural, o coñecemento de diferentes formas de produción, deseño, materiais e formas de traballo noutros países da Unión Europea. Ao mesmo tempo recibimos alumnado e profesorado deses outros países para que realicen as súas prácticas en Galicia.

  • Resolución da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o alumnado de ciclos formativos de grao superior de centros docentes públicos que imparten formación profesional e que forman parte do consorcio de mobilidade que desenvolverá un proxecto KA103 con múltiples beneficiarios no marco do programa Erasmus+, convocatoria 2017. Acceda á Resolución

Información e contacto:

Asesoría de Emprendemento e Programas Europeos FP
Correo eléctrónico: eduemprende@edu.xunta.es
Teléfono: 981 54 65 64

Máis información

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente