Acreditación de competencias profesionais. Listaxes de solicitantes. Convocatoria 2012

       

Código

 

Centro

Listaxe

15006754

 

CIFP Ferrolterra

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida
       

15006778

 

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida
       

15014556

 

CIFP Coroso

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       

15015767

 

CIFP Politécnico de Santiago

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida
       

15016000

 

CIFP Compostela

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       

15022607

 

CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       

15024513

 

CIFP Someso

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida 
       

15027897

 

CIFP Paseo das Pontes

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida
       

27006516

 

CIFP Politécnico de Lugo

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       

27020793

 

CIFP Porta da Auga

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida 
       

32015050

 

CIFP A Farixa

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida 
       

32016765

 

CIFP Portovello

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida 
       

36007552

 

CIFP A Granxa

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

       

36013448

 

CIFP Manuel Antonio

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       

36014489

 

CIFP A Xunqueira

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       

36014568

 

CIFP Valentín Paz Andrade

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación
       
      Solicitantes maiores de 25 anos que carecen da documentación esixida 
       

36020064

 

CIFP Carlos Oroza

Solicitantes con documentación apta para ser baremada

      Solicitantes que necesitan emendar a súa documentación