15198

 

3D, como cambia a FP

Centro educativo coordinador: CEE Manuel López Navalón
Entidades colaboradoras:
La factoría 3D
Descrición:

O proxecto xorde da inquedanza do profesorado por procurar que o alumnado alcance unhas destrezas suficientes que o capaciten para se diferenciar nun mundo laboral cada vez máis tecnolóxico e máis competitivo. Está dirixido ao alumnado en xeral, xa que cómpren ferramentas que faciliten a entrada neste competitivo mundo laboral, pero fai especial fincapé no alumnado con necesidades especiais, xa que a aplicación de innovacións tecnolóxicas ten a capacidade de suplir as súas posibles carencias.

Materiais: