15165

 

WindH20. Condensación de auga mediante o uso de enerxía renovable

Centro educativo coordinador: CIFP As Mercedes
Centros colaboradores:
Ningún
Entidades colaboradoras:
Solevento
Descrición:

Deséñase un hidroxerador co fin de obter auga en zonas illadas ou onde a dispoñibilidade sexa un problema. Baséase no desenvolvemento de enerxías renovables nunha instalación frigorífica coa que se condensa a humidade presente no aire a través de intercambiadores.

Materiais: