FP dual. Convocatoria xuño 2019

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

As persoas interesadas presentarán unha única solicitude, utilizando o formulario normalizado do anexo I, que se entregará nun dos centros que figuran na Oferta clasificada por concello, preferentemente no centro onde se oferte o ciclo para o que solicita admisión. A solicitude irá dirixida á dirección do centro educativo.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta a súa petición. Lémbrase que non é de aplicación o límite superior de idade que figura no anexo I.

As persoas que participen no proceso de admisión para os proxectos de formación profesional dual tamén poderán, se así o desexan, realizar a solicitude de admisión a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior no réxime ordinario ou para persoas adultas, na modalidade presencial ou a distancia.

As persoas admitidas nun proxecto de FP dual quedarán excluídas, e non serán adxudicadas, no proceso de admisión a ciclos formativos no réxime ordinario ou no réxime para as persoas adultas. No caso de non seren admitidas en ningún proxecto de FP dual poderán continuar no proceso de admisión a ciclos formativos.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 24 de xuño ata as 13.00 horas do día 2 de xullo de 2019.

As persoas con solicitudes admitidas deben informarse no centro educativo solicitado, antes do 9 de xullo, do proceso e datas de selección por parte da empresa ou entidade colaboradora.

OBSERVACIÓN: Pode seleccionar o concello no menú da esquerda

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Dobre titulación en Coidados auxiliares de enfermaría e Atención a persoas en situación de dependencia
Geriatros, S.A.U
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U
Sar Residencial y Asistencial, S.A.U
Convenio

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Confección e moda Inditex, S.A. Convenio
Panadaría, repostaría e confeitaría
Fariñas das Mariñas, S.L
Industrias Gallegas Panificación, S.L
J. Luis Miño Seijas
Luis y Belén Gómez Gómez, S.L
Manuel Moscoso Villaverde y otro S.C
Panaderia Carral, S.L
Panaderia Forniños, S.L
Panadería Xallas, S.L
Panartesan, S.L
Panificadora San Jose de Rois, S.C.L
Panificadora Santa Cruz, S.L
Tahona Coruña, S.L
Convenio
Convenio 2
Dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración Eurostars Hotel Company, SLU Convenio

15024513 - CIFP Someso

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Electromecánica de vehículos automóbiles
Arriva Galicia, S.L
Autocares Antonio Vázquez, S.A
Louzao Vehículos Industriales, S.L.U
Manuel Rey Vehículos Industriales, S.L
Manuel Rey, SA- Betanzos
Novo Camion Bus, SLU
Talleres Mecánicos Marineda, S.C.G
Taveinco, S.L
Convenio
Estética integral e benestar Eurostars Hotel Company, SLU Convenio
Proxectos de edificación
Carpintería Metálica Aluman, S.L
Malasa Grupo, S.L
Sistemas y Contruciones Alvedro, S.L
Convenio
Soldadura e caldeiraría
Malasa Grupo, S.L
Mantiñan Lestayo, S.L
Metales y Muebles Especiales, S.L
Convenio

15027770 - IES A Sardiñeira

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Química industrial Repsol Petroleo, S.A Convenio

15005257 - IES Ramón Menéndez Pidal

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
El Corte Ingles, S.A
Mercartabria S.L
Vego Supermercados, S.A
Distribuciones Froiz, S.A.U
Convenio
Convenio 2
Xestión de vendas e espazos comerciais
Autogándara, S.L
Leroy Merlin España, S.L
Media Markt Saturn Administración, SAU
Roysan Auto, S.A.
Vimianzo motor, S.L.
Yáñez, S.L.
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

15005749 - IES Universidade Laboral

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Arce Clima Sistemas y Aplicaciones, S.L Convenio
Mantemento e control de maquinaria de buques e embarcacións
Breso Pesca, S.L
Eiroa Couto, S.L
Galiana Armadores, S.L
González Neira, CB
Madre Querida, S.L
Perla del Masma, C.B
Pesca Norte Breogan, S.L
Pesquerias Abrela, S.L
Pesquerias Muinelo, S.L
Sombriza, S.L
Convenio
Navegación e pesca de litoral
Basanta Fra Hermanos, C.B
Breso Pesca, S.L
Hermanos Galdo, S.L
Madre Querida, S.L
Pastor Nauta, C.B
Pesca Reliño, S.L
Pesqueras Canoura, S.L
Pesquera Joralca, S.L.
Pesquera Lucense, S.A.
Pesquera Parrocha, S.L.
Pesquería Breogán, S.L
Pesquerías Martínez Quelle, S.L
Sombriza, S.L
Convenio
Convenio 2

15006754 - CIFP Ferrolterra

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos Cad Tech Ingenieros, S.L Convenio
Deseño en fabricación mecánica Navantia S.A. SME Convenio
Enerxías renovables Técnicas en Instalaciones Renovables, S.L Convenio
Mantemento electrónico Electrónica y Comunicaciones del Noroeste, S.L Convenio
Mecatrónica industrial Técnicas en Instalaciones Renovables, S.L Convenio
Programación da produción en fabricación mecánica
Demaq Galicia, S.L
INTAF PROMECAN S.L.U.
Soluciones Metalúrgicas Integrales 1980, S.L
Talleres Métalicos Acebrón, S.L
Convenio

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Asistencia á dirección Navantia S.A. SME Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Mercartabria S.L
Vego Supermercados, S.A
Convenio

15021469 - IES Leixa

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Dobre titulación en Coidados auxiliares de enfermaría e Atención a persoas en situación de dependencia Geriatros, S.A.U Convenio

15014556 - CIFP Coroso

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Elaboración de produtos alimentarios
Salica, Alimentos Congelados, S.A.
Ángel López Soto, S.L
Convenio
Convenio 2
Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos
Aluminios Cortizo, S.A.U
Amegrove S. Coop Galega
Ángel López Soto, S.L
Conservas Ria de Arosa, S.L
Ignacio González Montes, S.A
Rotogal, S.A
Santiago Manuel Radio García
Tecfrisa Instalaciones e Ingenería S.L
Convenio

15016000 - CIFP Compostela

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xestión de aloxamentos turísticos Eurostars Hotel Company, SLU Convenio

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción
Alvaro Hermida, S.L
Autogándara, S.L
Automóviles Bango, S.L
Automóviles Pérez Rumbao, S.A
Autos Patiño Noia, S.L
Bonaval Premium, S.L
Pérez Rumbao Car, S.L
Varela Motor, S.L.
Yáñez, S.L.
Convenio
Carrozaría
Autogándara, S.L
Automóviles Pérez Rumbao, S.A
Bonaval Premium, S.L
Yáñez, S.L.
Convenio
Construcións metálicas Aluminios Cortizo, S.A.U Convenio
Redes e estacións de tratamento de augas Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U Convenio
Sistemas electrotécnicos e automatizados Eurostars Hotel Company, SLU Convenio

15026753 - IES A Pontepedriña

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
El Corte Ingles, S.A
Mercartabria S.L
Supermercados Champion, S.A
Vego Supermercados, S.A
Convenio
Xestión de vendas e espazos comerciais
Bonaval Premium, S.L
Leroy Merlin España, S.L
Media Markt Saturn Administración, SAU
Varela Motor, S.L.
Yáñez, S.L.
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

15021482 - IES San Clemente

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web Tecnologías Plexus, S.L Convenio

27003175 - IES Val do Asma

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Administración e finanzas Citadel, S.L.U Convenio
Axencias de viaxes e xestión de eventos
Hotusa Hotel, S.A
Restel S.A.
Faragulla Empresarial, S.L
Convenio
Convenio 2
Desenvolvemento de aplicacións web
IGM Web, S.L.
Roomleader, S.A
Convenio

27020562 - IES de Foz

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Dobre titulación en Dirección de cociña e Dirección de servizos de restauración Eurostars Hotel Company, SLU Convenio

27006528 - CIFP As Mercedes

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automoción
Talleres La Campiña, S.L.
Talleres López y Vázquez, S.L.
Convenio
Convenio 2
Electromecánica de maquinaria
Centro Técnico Maquinaria Forestal, S.L
Explotaciones Forestales Souto Carrillo, S.L
Guifor Noroeste, S.L
Hermanos Toimil García, S.L
Hitraf, S.A
Jose Anibal Paz Uz
Industrias Guerra, S.A
Convenio
Convenio 2

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automatización e robótica industrial
Celulosa Asturias, S.A.U
Financiera Maderera, S.A.
Hornos Sanfiz, S.A.U
INGAPAN S.L.U.
Técnicas de Solf, S.A
Convenio
Convenio 2
Construción
Construcciones Mourelle, S.L
Construcciones Tellao, S.L
Garvi Lugo Construcciones Proyectos y Reformas, S.L
Manuel Santos Gómez
Obras y reformas Construmen S.L
Obras y Reformas Lugo, S.L
Odegal, S.L.
Oribio Construcciones y contratas, S.A
Oscar Piñeiro López
Pele Design and Retail, S.L
Reformas y Sistemas de Galicia, S.L.
Rubén López Barreiro
Convenio
Elaboración de produtos alimentarios Novafrigsa, S.A Convenio
Dobre titulación en Coidados auxiliares de enfermaría e Atención a persoas en situación de dependencia
Asistencia Integral Personalizada, S.L
Geriátricos del Principado, S.A
Geriatros, S.A.U
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U
Convenio

27015773 - IES Muralla Romana

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Estética integral e benestar Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L Convenio

27016455 - IES Sanxillao

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Cociña e gastronomía Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L Convenio
Servizos en restauración Inversiones Hosteleras de Galicia, S.L Convenio

27006966 - IES Plurilingüe San Rosendo

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Aproveitamento e conservación do medio natural
Carronza, S.L Carronza, S.L
Forestal Díaz Casariego, S.L
Greenalia Logistic, S.L
Maderas Aljalex, S.L
Maderas Argimiro, S.L
Maderas Díaz Ramos, S.L
Maderas Masma, S.L
Maderas Villapol, S.A
Maderera de Cospeito, S.L
Tojeiro y Vidal, S.L
Convenio

27015311 - IES A Pinguela

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Estilismo e dirección de peiteado
Albertina Florines Conde
Eva Pérez Belón
Hermanos Campeliños, S.L
María Jesús Vázquez López
Mónica Díaz Domínguez
Paula Rodríguez Núñez
Remedios Fernández Moure
Sonia Rodríguez Rodríguez
Tamara Vázquez Tajes
Virginia González Martínez
Artelis, C.B
Héctor Castro Sánchez
Manuel Rodríguez López
María Azucena Moure Chaos
Convenio
Convenio 2

27020793 - CIFP Porta da Auga

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Atención a persoas en situación de dependencia Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz Castilla la Mancha y Galicia Convenio
Carrozaría
Automecánica Talleres Barja, S.L
Autos Malucar, S.L
Carrocerías Hermanos Rega, S.L
Industrial Recence, S.L
Talleres Cardi, S.L
Talleres Díaz y Varela, S.L
Talleres Julio García, S.L
Convenio
Construción
Construcar, S.L
Construcciones Os Molineros, S.L
Construcciones Rio Ouro, S.L
Fernández y Sol Construcciones, S.L
Gestión Gratelu, S.L
Gestión Integral de Servicios Viconau, S.L
Jose Manuel Fernández Díaz
Trio Procesos Constructivos, S.L
Vicente Fernández Martínez
Convenio

32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Automatización e robótica industrial
Aceites Abril, S.L
Cie Galfor, S.A
Gorgoso Electricidad, S.L
Gri Towers Galicia, S.L
Implasor Galicia, S.L
Robimat Sistemas, S.L
Robotización Industrial de Galicia, S.L
Convenio
Electromecánica de maquinaria
Aira Sociedad Cooperativa Gallega
Hermanos Toimil García, S.L
Maquinaria para excavaciones de Galicia, S.L
Maxideza, S.L
Tecnor Lalín Maquinaria, S.L
Convenio

32008902 - CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Coidados auxiliares de enfermaría
Geriatros, S.A.U
Gero Vitalia Ourense, S.L
Convenio
Desenvolvemento de aplicacións web
Balidea Consulting & programing, S.L
Tecnologías Plexus, S.L
Convenio

32016765 - CIFP Portovello

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Atlántica Saga Ourense, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Ignacio de las Cuevas, S.A
Vego Supermercados, S.A
Convenio

32009131 - IES Universidade Laboral

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mecatrónica industrial e oferta parcial de Automatización e robótica industrial Galicia Auto Estampación, S.A Convenio
Carrozaría Unidad de Vehículos Industriales S.A Convenio

32016285 - IES de Vilamarín

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xestión de aloxamentos turísticos Eurostars Hotel Company, SLU Convenio

36019244 - IES A Sangriña

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Carrozaría
Automóviles Louzao Vigo, SLU
Celtamotor, S.L
Costas y Gestoso, S.L
Rofervigo, S.L
Talleres Gumerjo, S.L
Talleres Sport Novas, S.L.
Vehículos Pérez Rumbao, S.A
Convenio

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Xestión de aloxamentos turísticos Eurostars Hotel Company, SLU Convenio

36018677 - IES Luís Seoane

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
Pontevicus, S.L.U
Vego Supermercados, S.A
Distribuciones Froiz, S.A.U
Convenio
Convenio 2

36020362 - IES de Valga

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Soldadura e caldeiraría
Alfogar, S.L
Barton Maquinaria, S.L
Gama e Hijos, S.L.
Maimbar Group, S.L
Thune Eureka, S.A.
Convenio

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Carrozaría
Alvaro Hermida, S.L
Pérez Rumbao Car, S.L
Talleres Gumerjo, S.L
Varela Motor, S.L.
Convenio
Instalacións frigorificas e de climatización Eurostars Hotel Company, SLU Convenio

36011579 - IES A Guía

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Comercialización de produtos alimentarios
Auchan Retail España, SLU
Centros Comerciales Carrefour, S.A
El Corte Ingles, S.A
Pontevicus, S.L.U
Vego Supermercados, S.A
Distribuciones Froiz, S.A.U
Convenio
Convenio 2
Xestión de vendas e espazos comerciais
Alvaro Hermida, S.L
Leroy Merlin España, S.L
Media Markt Saturn Administración, SAU
Mourente Motor Automoción, S.L.U.
Pérez Rumbao Car, S.L
Talleres Gumerjo, S.L
Vehículos Pérez Rumbao, S.A
Convenio
Convenio 2
Convenio 3

36017430 - IES Ricardo Mella

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Coidados auxiliares de enfermaría Geriatros, S.A.U Convenio

36011804 - INSTITUTO Marítimo Pesqueiro do Atlántico

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións
Agustin Santome, S.L
Angelsonia Pesca, SLU
Armadora Pereira, S.A
Febesa Cangas, S.A
Freiremar, S.A
Hermanos Gandon, S.A
Moradiña, S.L
Pescaberbes, S.A
Pescapuerta, S.A
Pesqueras de Bon, S.A
Viverdreams Fish, S.L
Walvisfish, S.L
Albacora, S.A
Convenio
Convenio 2

36013771 - IES Fermín Bouza Brey

Ciclo formativo Entidade colaboradora Convenio
Mecatrónica industrial
CEFRICO S.L.
Conservas Daporta, S.L
Escurís, S.L
Ignacio González Montes, S.A
Aluminios Cortizo, S.A.U
Crown Food España, SAU
Nestle España, S.A
Convenio
Convenio 2

Listaxes do procedemento de admisión