Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de admitidos e excluídos

 

 

 

25.09.2013. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas, de persoas excluídas por non ter achegado documentación suficiente e de persoas excluídas por incompatibilidade para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2013.

Contra as listaxes definitivas publicadas vostede pode presentar recurso de alzada perante o Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria segundo o establecido nos Artigos 114 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Pode empregar a aplicación para xerar o escrito de recurso no enderezo www.edu.xunta.es/acreditación, no menú<<Xestión de emendas e de reclamacións>>.

Nas listaxes definitivas figurarán as persoas solicitantes agrupadas sede, ciclo formativo, unidade de competencia e estado.

15006754 - CIFP Ferrolterra

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

15014556 - CIFP Coroso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

15015767 - CIFP Politécnico de Santiago

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

15016000 - CIFP Compostela

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

15024513 - CIFP Someso

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

27006516 - CIFP Politécnico de Lugo

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

27020793 - CIFP Porta da Auga

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

32015050 - CIFP A Farixa

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

32016765 - CIFP Portovello

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

36007552 - CIFP A Granxa

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

36013448 - CIFP Manuel Antonio

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

36014489 - CIFP A Xunqueira

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por incompatibilidade

36014568 - CIFP Valentín Paz Andrade

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non achegar documentación válida suficiente para participar

36020064 - CIFP Carlos Oroza

Listaxe definitiva de admitidos e excluídos