IN08 - Adestrador didáctico de Smart Home

Familias profesionais:
Electricidade e electrónica
Transporte e mantemento de vehículos
Centro educativo coordinador: IES Pedra da Auga, Ponteareas
Entidades colaboradoras:
• VIVOGAR
Obxectivos:
  • Realizar a instalación eléctrica, domótica e de telecomunicacións segundo a normativa vixente.
  • Programar os equipamentos co software e as aplicacións específicas de cada fabricante.
Síntese do proxecto:

Deseño e montaxe dunha maqueta didáctica modular dun fogar dixital domotizado e controlado mediante asistentes de voz.

Participantes:

Profesorado e alumnado das familias profesionais de Electricidade e Electrónica, e de Transporte e Mantemento de Vehículos.

Coordinadora: Purificación Rodríguez Alonso