Acreditación de competencias

  • Sanidade     CM Emerxencias sanitarias Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Paseo marítimo 4715002 A CoruñaA...
  • Madeira, moble e cortiza     CM Carpintaría e moble Codigo sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15024513 CIFP Someso Rúa Someso 615008 A CoruñaA Coruña...
  • Industrias alimentarias     CM Aceites de oliva e viños Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 36007552 CIFP A Granxa Rúa Areas, s/n (Apdo. 7)36860...
  •  Hostalaría e turismo     CM Cociña e gastronomía Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15027897 CIFP Paseo das Pontes Rúa San Pedro de Mezonzo...
  • Fabricación mecánica     CM Soldadura e caldeiraría Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15024513 CIFP Someso Rúa Someso 615008 A CoruñaA Coruña ...
  • Enerxía e auga     CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006754 CIFP Ferrolterra Avenida Ramón y...
  • Electricidade e electrónica     CM Instalacións eléctricas e automáticas Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006754 CIFP Ferrolterra Avenida Ramón...
  • Administración e xestión   CM Xestión administrativa Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro Avenida Castelao, 64 (Caranza...
  •   Convocatoria 2011   A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sensible ás necesidades dos traballadores e traballadoras que demandan unha certificación oficial da...
  • Xunto coa solicitude, deberase presentar a seguinte documentación: Fotocopia compulsada do DNI, pasaporte ou, no caso de persoas estranxeiras, o NIE ou autorización de residencia ou de residencia...
Distribuir contido