Acreditación de competencias profesionais

O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais.
 
A finalidade consiste en recoñecer e avaliar as competencias profesionais adquiridas polas persoas no desenvolvemento do seu traballo ou por outras vías non formais de formación, mediante procedementos que garantan a fiabilidade, a obxectividade e o rigor técnico da avaliación, así como acreditar as compentencias profesionais adquiridas polas persoas traballadoras e contribuír así á capitalización dos seus saberes e ao fomento da súa aprendizaxe ao longo da vida.
 
As unidades de competencia constitúen o referente que lles proporciona a identidade profesional ás persoas aspirantes, e fai posible a transformación dos datos procedentes da súa actividade profesional e das aprendizaxes non formais en evidencias de competencia válidas para a avaliación do seu desempeño activo.
 
A acreditación de unidades de competencia farase sobre as unidades de competencia dos títulos de formación profesional vixentes.

 

 Convocatoria 2020


 

Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020.

A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) e requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.

 - Consultar a orde de convocatoria

 

Puntos de información e orientación

Departamentos de información e orientación profesional dos centros integrados de formación profesional.

Departamentos de orientación dos centros educativos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade que impartan formación profesional.

Para calquera aclaración ou dúbida sobre o procedemento de presentación de solicitudes, poden poñerse en contacto coa UAC no enderezo de correo electrónico uac@edu.xunta.es ou no teléfono 881 997 701.

Subdirección Xeral de Formación Profesional.

Asesoría de información e orientación profesional. Teléfono: 981 546 538.

Asesoría de acreditación de competencias. Teléfono: 981 540 219.

Acredítate!!

Folleto informativo. Convocatoria 2020