Sedes Servizos socioculturais e á comunidade

Servizos socioculturais e á comunidade


  
 CS Educación infantil

Código sede Sede do tribunal avaliador Enderezo Teléfono
15022607
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto Paseo marítimo 47
15002 A Coruña
A Coruña
981210112
15016000 CIFP Compostela Lamas de Abade s/n
15702 Santiago de Compostela
A Coruña
981523140
27006516 CIFP Politécnico de Lugo Rúa Armando Durán 3
27002 Lugo
Lugo
982220328
32016765 CIFP Portovello Rúa Luís Trabazos 1, (As Lagoas)
32004 Ourense
Ourense 
988232649
36014489 CIFP A Xunqueira Rúa Rafael Areses s/n
36155 Pontevedra
Pontevedra 
986873003