Saltar navegación

3.8.- Autoavaliámonos

Actividade despregable

Ler e completar

O é unha linguaxe de alto nivel, cunha serie de normas léxicas e gramaticais parecidas á maioría das linguaxes de programación, pero sen chegar á rixidez de sintaxe destas. 

PSeInt está deseñado para axudar na construción de ou programas informáticos. 

O tipo de datos , tamén chamado booleano é un tipo que só ten dous valores posibles:   e falso. Este tipo de dato úsase para realizar operacións lóxicas sobre os datos, tomar decisións e controlar a execución dos programas. 

Unha é unha porción de memoria onde se pode almacenar información. Como o seu nome indica, o valor almacenado nunha variable pode ir cambiando a medida que o programa avanza. 

Podemos ter estruturas condicionais  , múltiples ou .

Denominamos iteración a cada repetición do bloque de instrucións, polo que tamén se coñecen a este grupo de estruturas como estruturas .

Habilitar JavaScript