Saltar navegación

3.7.- Programamos?

Comezamos a programar?

Podemos facer algún dos exercicios que se temos a continuación. Son sinxelos. O proceso que deberiamos seguir é o seguinte:

  1. Anotar a solución.
  2. Debuxar (a man) un esbozo do diagrama de fluxo que podería representar o algoritmo.
  3. Implementar ese algoritmo en pseudocódigo, empregando PSeint.
  4. Executar o programa e comprobar que funciona.
  5. Ver o diagrama de fluxo que creou a aplicación e comparalo co noso esbozo.

Exercicio 1

Un fácil:

Implementar o algoritmo de cálculo desta operación.

catro máis seis por sous menos oito menos oito medios.

Exercicio 2

Crea e implementa o algoritmo para calcular a área dun rectángulo a partir dos seus lados.

Exercicio 3

Crea un algoritmo que solicite o nome e dous apelidos e devolva o nome completo, e un nome de usuario que sexa nome+apelido2

Exercicio 4

Creamos un algoritmo en pseudocódigo para calcular a porcentaxe de aportación de cada membro dun grupo de cinco amigos a un fondo común que crean, entregando cantidades diferentes cada un.