Saltar navegación

3.3.2.- Expresións

Unha expresión en pseudocódigo é a que manifesta un cálculo. Polo tanto, nas expresións están involucrados os datos de partida do cálculo, e os operadores ou funcións.

Operadores

Os operadores son os elementos que empregamos para construír as expresións a partir dos datos de entrada do algoritmo.

Operadores en PSeint

Operador

Significado

Relacionais

> Maior que
< Menor que
= Igual que
>= Maior ou igual que
<= Menor ou igual que

Lóxicos

& ou Y conxunción (and ou y)
ou O Disxunción (or ou o)
˜ ou NO Negación (not ou non)

Alxebraicos

+ Suma
- Resta
* Multiplicación
/ División
^ Potencia
% ou MON Módulo (resto da división enteira)

Precedencias

Ao traballar cos operadores debemos ter en conta a xerarquía dos mesmos: as Regras de Precedencia.

  1. Potencia (^)
  2. Multiplicación (*), división (/) e o resto da división MON (%)
  3. Sumas e restas (+), (-)
  4. Operadores relacionais
  5. Operador lóxico NOT (˜)
  6. Operador lóxico AND (&)
  7. Operador lóxico OR (| )

Esta orde de precedencia podémola alterar empregando os parénteses ().

Delimitadores

Son elementos que axudan a confeccionar as expresións separando ou coutando os datos. Na seguinte táboa temos os fundamentais.  

DELIMITADOR NOME FUNCIÓN
" Comiñas Para introducir constantes alfanuméricas
' Apóstrofo O mesmo que as comiñas
( ) Paréntese Couta unha subexpresión
, Coma Separa un conxunto de datos
Espazo Separa palabras
Salto de liña Separa instrucións
[ ] Corchetes Delimita un sub índice dun arranxo

Exemplo

Vemos neste exemplo como sería o algoritmo da seguinte operación

Catro máis dous por dous menos a raíz cadrada de 20 menos catro, máis oito medios menos 6

O exemplo provén de:

UPTCICLOI - UPTCicloIII”, de Manuel Tantalean [En liña]. Dispoñible: https://uptcicloi.wikispaces.com/UPTCicloIII. [Consulta: 8-novembro-2017]. Licenza CC BY SA.

Operacións Lóxicas

Os operadores lóxicos NOT (∼)AND (&)OR (| )  operan as variables en función dos valores verdadeiro e falso. Así no operador NOT ou NO a variable toma o valor contrario, sendo verdadeiro se a variable é falsa e falso se a variable é verdadeira. O operador AND ou Y tomará resultados verdadeiros cando todas as variables coas que opera son verdadeiras, en caso contrario será falso. Por último o operador OR ou O tomará resultados verdadeiros cando algunha das variables é verdadeira, e só toma valor falso se as variables son falsas todas.

O que acabamos de ler represéntase habitualmente nas denominadas Táboas de Verdade:

AND (&)

C←A&B

A B C
V V V
V F F
F V F
F F F

OR (|)

C←A|B

A B C
V V V
V F V
F V V
F F F

NOT (∼)

B←A

A B
V F
F V

Exemplo

Vamos a ver un exemplo do emprego de operadores lóxicos con datos numéricos.

Dados tres números, A=158, B=75, C=326 e D=15; determinar a veracidade das seguintes afirmacións:

  1. C é menor que A e D é menor que B. (variable E)
  2. C é menor que A ou D é menor que B. (variable F)
  3. O contrario do anterior. (variable G)