Saltar navegación

3.3.1.- Datos

Os algoritmos van funcionar en base á adquisición, operación e saída de datos. Un dato, no mundo da programación, será a expresión que caracteriza ás entidades coas que operamos nun algoritmo.

Podemos ter os seguintes tipos de datos

Numérico

Poden ser enteiros ou reais
Enteiros

Conxunto dos números enteiros, incluíndo os números positivos, os negativos e o cero. Represéntanse cos díxitos do 0 ao 9, precedidos dun guión para representar aos números negativos.

154 -154 0 700 084 -084
Reais

Os números reais que máis se empregarán serán os  números con decimais. Os números decimais teñen unha parte enteira, unha parte decimal, un punto como separador decimal entre ambas partes e un guión ao comezo para indicar si se trata dun número negativo.

Lóxico

O tipo de datos lóxico, tamén chamado booleano é un tipo que só ten dous valores posibles: verdadeiro e falso. Este tipo de dato úsase para realizar operacións lóxicas sobre os datos, tomar decisións e controlar a execución dos programas. 

Carteis de direccións coas palabras "verdadeiro" e "falso"
Manuel Torres Búa a partir de imaxe directory de Geralt en Pixabay. Verdadeiro e falso (CC BY-SA)

Carácter

O tipo de datos de carácter permite procesar letras, números, símbolos e ideogramas ao asociar un código numérico a cada carácter que se desexa representar. O código máis empregado é código ASCII.

Os caracteres agrúpanse en  cadeas de caracteres: 'Ola' "Ola mundo" '123' 'FALSO'…

(Péchanse entre comiñas dobres ou simples)

O dato é unha representación simbólica, numérica, alfabética, algorítmica, entre outros, un atributo ou característica dunha entidade. Os datos describen feitos empíricos, sucesos e entidades.

"Dato - Wikipedia, a enciclopedia libre", [En liña]. Dispoñible: https://gl.wikipedia.org/wiki/Dato. [Consulta: 8-novembro-2017].

Denomínase número real a todo elemento pertencente ó conxunto R, formado pola unión dos números enteiros, o corpo de fraccións asociado ó conxunto anterior (números racionais) e o conxunto dos números irracionais (os non expresables mediante unha fracción).

En: “Número real”, Wikipedia, a enciclopedia libre [En liña]. Dispoñible: https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_real&oldid=4260044. [Consulta: 15-novembro-2017].