Saltar navegación

1.4.2.- Obtendo información

Finalmente obteremos un resultado esperado. Será de diferente tipo segundo o programa.

Coas operacións aritméticas obtemos valores de tipo numérico. Coas alfanuméricas obtemos o resultado de operar expresións alfanuméricas. Coas operacións relacionais obtemos dous valores posibles ao comparar datos: mayor ou menor, igual desigual,… Finalmente coas operacións lóxicas obtemos un valor lóxico tipo verdadeiro ou falso, si ou non,…