Saltar navegación

1.2.1.- Buscando problemas

 

O Método de Proxectos é o sistema por excelencia para resolver problemas. Por iso nosa primeira fase ten que ser a de buscar problemas para resolver. Fácil verdade?. Hai multitude de problemas que podemos resolver. O único que temos que facer é encontrar un que realmente nós poidamos afrontar. E nisto radica o potencial do método. Hai moitos problemas que só os poderemos resolver aplicando este método e realizando un traballo colaborativo en grupo. Queres ver como?

Señal indicando la dirección  en inglés "problem solving"

Problem Solving. De geralt en pixabay. Licencia: dominio público.

Que é un problema?

Nesta primeira fase do método imos definir e explicar claramente o que se quere resolver, producir, responder, probar ou demostrar. Esta formulación vai constituír o obxectivo principal do proxecto.

Cando desenvolvemos un proxecto é porque necesitamos solucionar un problema ou satisfacer unha necesidade. De feito é a mellor maneira de facelo. Non penses só en grandes problemas: tamén os problemas cotiáns pódense solucionar mediante aplicando os principios da programación e do pensamento computacional.

Pero

Que é un problema?

Comprender un fenómeno complexo é un problema; resolver unha incógnita, unha situación, para as cales non se coñecen camiños directos e inmediatos, é un problema; atopar unha forma mellor de facer algo é un problema; facerse unha pregunta ou exporse un propósito sobre posibles relacións entre variables é un problema; non comprender na súa complexidade un fenómeno natural ou social é un problema.

Restrepo Gómez, B. Aprendizaje basado en problemas (ABP): una innovación didáctica para la enseñanza universitaria. Educación y Educadores, Norteamérica, 8, ago. 2009. Disponible en: <http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/562>. Fecha de acceso: 23 sep. 2015.

 

Do latín problema e este de o grego πρόβλημα, prefixo πρό, que significa anterioridade local ou temporal a algo e a raíz βλημα, lema ou tema, a palabra problema exprésanos unha cuestión, un asunto que aínda non se explicou, que non se resolveu. Algo que debemos tratar, discorrer, pensar; profundar, reflexionar, estudar ou examinar.

Lizardo Carvajal. Problema y necesidad.» [En línea]. Disponible en: http://www.lizardo-carvajal.com/problema-y-necesidad/. [Accedido: 24-sep-2015].

Divide e vencerás

Como temos a sorte de traballar de forma colaborativa, podemos afrontar un problema dividíndoo en subproblemas máis alcanzables, de forma que mediante un traballo conxunto e coordinado sexamos quen de realizar o proxecto que o resolva. Trátase de fraccionalo.

Fraccionar un problema consiste en descompoñelo noutros máis sinxelos que permiten abordalo máis facilmente.

Para fraccionar un problema é necesario que teñamos clara cal é a súa estrutura, estudar as características das partes ou subproblemas e establecer as relacións entre estes  subproblemas que permiten solucionar a necesidade inicial.

Podemos dividir, por exemplo, un problema en varios máis pequenos para traballar de forma colaborativa en grupos. Cada grupo ten claramente identificado o seu subproblema, e definidas as súas condicións iniciais. Á súa vez, todos os subproblemas están relacionados entre si, de forma que o proxecto conxunto é a unión relacionada dos proxectos parciais.

É posible que nos propoñan o problema ou a necesidade, pero tamén nós podémonos converter en buscadores de problemas. Podemos, mediante o noso traballo, realizar proxectos que melloren as cousas da nosa contorna ou tentar a solucionar problemas en lugares máis afastados

Recomendación

Non debes confundir fraccionar un problema coas diferentes etapas do proxecto. É posible que en proxectos de certa envergadura, os equipos de traballo sexan diferentes para a descrición, deseño, para a programación e implementación, para a depuración e para a distribución.  Pero iso non é fraccionar o problema. Outra cousa é que o proxecto estea composto por diferentes proxectos máis pequenos relacionados entre si. Por exemplo a creación de programas concretos que solucionan aspectos do problema e que, unha vez ensamblados constituirán o produto final.

Recomendación

Debemos simplemente traballar con calma e reflexionar en grupo sobre as condicións que ten o noso problema ou necesidade orixe:

  • Realizar unha choiva de ideas cunha batería de preguntas sobre o problema identificado (preguntas secundarias): Que?, Quen?, Como?, Cando?, Canto?, Onde?, Por que? e Consecuencias?.
  • Entre todo o grupo realizamos descartes: imos analizando as respostas, eliminando e sintetizando ata chegar a un acordo.
  • Formulamos a nosa tese: definimos cal vai ser nosa idea principal para o traballo.
  • Estudamos os condicionantes: unha primeira aproximación. Reflexionamos sobre as condicións que debemos ter en conta á hora de abordar este problema.