Saltar navegación

1.1.- Para comezar …

Para programar debemos facernos unha serie de preguntas que nos axuden a guiar o noso traballo:

  • Cal é o problema ou necesidade que pretendemos resolver?
  • Que condicións temos que cumprir?
  • Con que produto o imos resolver?
  • Cal é o proceso que temos que seguir?
  • Como comprobamos se temos solucionado o problema?

Como podes observar podemos realizar todo o proceso anterior sen programar un ordenador. O que queremos e solucionar un problema concreto empregando o sistema de traballo que se desenvolve coa programación informática.

Obxectivos da unidade

  • Coñecer o método para a solución de problemas mediante a programación
  • Comprender o concepto de algoritmo
  • Obter unha visión xeral do proceso de comunicación coa computadora

Antes de continuar debemos definir axeitadamente estes dous conceptos:

Pensamento Computacional

É a capacidade que temos de analizar e resolver problemas de xeito eficaz mediante destrezas relacionadas coas técnicas informáticas.

Programación

A programación informática é a ferramenta que empregamos para comunicarnos coa computadora e indicarlle as instrucións necesarias para realizar o noso traballo.