Saltar navegación

O son

OBXECTIVOS

  1. Entender que o son é unha onda de tipo lonxitudinal mecánica
  2. Distinguir as características do son: ton, intensidade e timbre
  3. Coñecer a escala de sonoridade
  4. Facer cálculos con potencias
  5. Coñecer as principais aplicacións das ondas sonoras
  6. Saber en que consiste o efecto Doppler
  7. Entender o funcionamento do oido humano
  8. Reflexionar sobre o problema da contaminación acústica
  9. Valorar o traballo da astrofísica Wanda Díaz- Merced.

O SON: UNHA ONDA LONXITUDINAL MECÁNICA

O primeiro que debemos entender é no que consiste unha onda lonxitudinal. Estas son ondas que vibran na mesma dirección na que se desprazan. Por exemplo o son no aire débese a compresiones e expansiones das moléculas, que se producen na mesma dirección na que se despraza a onda. Na seguinte animación podemos ver unha onda lonxitudinal nun tubo de gas:

ONDA LONXITUDINAL

O son tamén é unha onda mecánica, é dicir, precisa dun medio material para propagarse no que poidan vibrar as partículas ou no caso dun gas comprimirse i expandirse. Pola contra, as ondas electromagnéticas como a luz poden propagarse no baleiro. A velocidade do son depende da densidade do medio e da súa temperatura. No seguinte cadro vemos velocidades do son en distintos medios:

ESTADO MEDIO VELOCIDADE (m/s)
GASEOSO

Aire a 20ºC

Hidróxeno a 0ºC

Osíxeno a 0ºC

Helio a 0ºC

340

1286

317

972

LÍQUIDO

Auga a 25ºC

Auga de mar a 25ºC

1493

1533

SÓLIDO

Aluminio

Cobre

Ferro

Chumbo

Caucho

5100

3560

5130

1322

54

Pregunta Verdadeira ou Falsa

Sinala se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas:

Pregunta 1

O son pódese propagar no baleiro.

Pregunta 2

As ondas lonxitudinais vibran na mesma dirección que a súa propagación.

Pregunta 3

A velocidade do son é maior canto menos denso sexa o medio.

EXPERIMENT

MUSICAL BOTTLES

Prepare a set of musical bottles so that each contains an air column tuned to one of the notes of the scale. Select eight similar bottles. Let the first one be empty. If water is added to the others to the proper heights, when they are tapped with a ruler or chopstick they will sound out a complete musical scale. You can do the same experiment with tall drinking glasses. The air columns inside the bottles or glassees take up vibrations from the outsides.