Saltar navegación

O movemento.MRU

OBXECTIVOS

  1.  Coñecer os conceptos básicos do movemento: sistema de referencia, posición e desprazamento.
  2. Entender o concepto de velocidade
  3. Saber intercambiar diferentes unidades de velocidade
  4. Saber interpretar as gráficas do movemento: a de posición-tempo e a de velocidade-tempo.
  5. Entender o movemento rectilíneo uniforme e as súas gráficas.
  6. Recoñecer a ecuación dunha recta e saber representala.
  7. Saber resolver ecuacións de primeiro grao polo método matemático.
  8. Valorar o traballo da profesora Josefina Ling Ling
  9. Realizar un pequeno experimento de MRU