Saltar navegación

ELECTRICIDADE

OBXECTIVOS

1. Saber como se forman os ións a partires dos átomos neutros.

2. Coñecer o tipo de cargas existentes e como é a forza entre elas.

3. Entender a lei de Coulomb.

4. Coñecer algunhas manifestacións da electricidade estática.

5. Saber os métodos de carga dos corpos: frotamento, indución e contacto.

6. Saber facer algún pequeno experimento de electricidade.

7. Coñecer as similitudes e diferenzas entre a forza gravitatoria i eléctrica.

8. Coñecer algún exemplo de fenómenos naturais onde interveña a electricidade ou as cargas.

9. Valorar o traballo da científica Fabiola Gianotti.

10. Saber operar con números enteiros.